مر!

Jeem - - الصفحة الأولى - مریم ملی irjeem. melli@m.

این همه درباره زبان و کاس زبان گفتیم ولی بحثمان یکه به قاضی رفتن میش �د اگر با کس �ی که در این حوزه مش �غول فعالیت اس �ت و س �ال ها به بچهها و بزرگهای این شهر زبان یاد داده، گفتوگو نمیکردیم. راس �تش در مورد کاسهای زبان یک س �ری نکات و حواش �ی هست که ترجیح دادیم با مسئول یکی از موسسات بزرگ زبانآموزی مشهد، به بحث و تبادل نظر بنشینیم. به دلیل این که ایشان در این گفتوگوی 150 دقیقهای که در دفتر جیم برگزار شد، بتوانند راحت حرفشان را بزنند، اسم ایشان و موسسهشان را نیاوردیم تا او هر چه دل تنگش میخواهد بگوید که گفت و بعضیهایش را ما چاپ کردیم! و حاضرند در این اوضاع اقتصادی شهریههای 80 تا 110 هزار تومان بپردازند تا فرزندشان زبان یاد بگیرد «. وی در ادامه صحبتهایش تاکید داشت که آخرین روش آموزش زبان، آموزش با مکالمه است و به همین دلیل معتقد بود حتما باید به کلاس زبان رفت و در محیطی قرار گرفت که همه با هم انگلیسی صحبت میکنند. بحث به اینجا که رسید از وی درباره حد و حدود مکالمات در کلاس زبانها پرسیدیم. ميخواستم بدانم چرا به بهانه زبانآموزی در این کلاسها، مدرس وارد حاشیههای زندگی شخصی یا حتی اعتقادات مذهبی زبانآموز میشود : »وظیفه ما این است که اساتید مجرب جذب کنیم، با قانونهایی که وضع میکنیم بر کارشان نظارت کنیم و شرایط مناسبی برای کلاسها فراهم کنیم. مثلا در مورد همین مکالمات که اشاره داشتید، از اساتید خواستهایم نگذارند مکالمهها به حاشیه برود و به بحثهای نامربوط کشیده شود. ما به اساتید گفتهایم که زبانآموزها باید راجع به موضوعات مورد نظرشان به انگلیسی حرف بزنند و شما نباید مانع آنها بشوید، اما اگر بحث به حاشیه و موضوعات خط قرمزی کشیده شد شما باید کلاس را مدیریت کنید، آن بحث را عوض کنید و ادامه ندهید. طبیعی است که همه افراد قانون را رعایت نکنند یا حتی در مواردی معدود خودشان به حواشی دامن بزنند، به همین دلیل مجبور شدهایم برخی از اساتیدمان را اخراج کنیم، با این که در بین همین اساتید اخراجی بودهاند کسانی که سطح دانششان خیلی بالا بوده ولی اخلاق حرفهای را رعایت نکردهاند و ما عذرشان را خواستهایم. درباره کلاسهای مختلط هم نکته جالبی برای ما پیش آمد. ما وقتی میخواستیم مجوز دانشگاه کمبریج که یک مجوز معتبر در عرصه زبانآموزی دنیاست - را برای موسسهمان بگیریم، 10 شرط برای ما گذاشتند که یکی از آنها همین مختلط نبودن در کلاسها بود! فکرش را بکنید یک دانشگاه که قطب آموزش زبان دنیاست چنین شرطی را برای ما در یک کشور اسلامی قرار میدهد! وقتی دلیلش را پرسیدیم گفتند چون به تجربه برای ما ثابت شده که در کلاسهای مختلط، دخترها کمتر حرف میزنند و بنابراین یاد نمیگیرند و پسرها کاذب و غلو شده حرف میزنند و کمتر پیشرفت میکنند «.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.