کلاس بگذارید برای خودتان!

Jeem - - الصفحة الأولى - زهرا نخع یراد irjeem. nakhaee@z.

به ذهنم رسید که شاید یکی از دلایل این مکالماتی که به حاشیه میرود، کتابهایی باشند که در موسسات آموزش زبان تدریس میشوند. به این مدیر موسسه گفتم که باید قبول کنیم این کتابها سبک زندگی غربی را ملاک قرار دادهاند و گاهی برخی از اشکالاتی که در کلاسهای زبان پیش میآید، به دلیل همین متنهای مغایر با فرهنگ ماست. به نظرم این کتابها در باطنشان به دنبال ترویج سبک زندگی غربی هستند، که ایشان اینگونه پاسخ داد : »برای یادگیری زبان جدید لاجرم با فرهنگ جدیدی آشنا میشویم، در حقیقت ما داریم زبان را به ضمیمه فرهنگش آموزش میدهیم، اما این نباید به معنای پذیرش فرهنگ آنها تلقی شود. در کل نکته شما را قبول دارم و به همین دلیل است که موسسه ما به فکر تالیف و تدوین کتابها و از آن مهمتر روشهایی است که سازگار با سبک زندگی و فرهنگ خودمان باشند. این طرح که از 2 سال پیش شروع شده و احتمالا 2 سال دیگر اولین کتابها و محصولاتش وارد بازار میشود، زیر نظر اساتید مجرب داخلی و خارجی به خوبی پیش میرود و امیدواریم با یک کار مستمر بتوانیم به یک نظام آموزشی ایرانی- اسلامی در زبانآموزی برسیم. ما در این کتابها از شخصیتهای جهان اسلام و ایران و مشاهیر علمی یاد کردهایم یا به جای چهرههای عموما مسئلهدار ورزشی و هنری غربی، از چهرههای سالمتر و مثبتتر استفاده کردهایم. برای ما جالب نبود، زمانی که میخواهیم شعبه دیگری از آموزشگاهمان در کشوری دیگر تاسیس کنیم و زبانآموزهای آنجا از ما کتاب بخواهند، کتاب آکسفورد را معرفی کنیم. وقتی ادعای صاحب سبک بودن داریم باید کتاب مخصوص خودمان را هم داشته باشیم «. خیلیها فکر میکنند کاس زبان وحی مُنزَل است و هر که کاس برود، یک بومی انگلیسی زبان در میآید! کاس زبان یکی از بهترین راههاس �ت، اما راههای دیگری هم برای یادگیری زبان هس �ت. به خصوص برای کسانی که فرصت یا حوصله کاس را ندارند. خودتان برای خودتان کاس بگذارید و کاسداری کنید و معلمش باشید. قدیمترها که هنوز کاس زبان اختراع نشده بود و مثل قارچ کنار هر ستون برقی نروییده بود (!) افراد به شیوه خودخوان زبان میآموختند. همیش �ه یادگی �ری بص �ری خیل �ی بیش �تر از یادگیریهای دیگر جواب میدهد. باید ببینید، تا یادتان بماند. اگر اهل فیلم و انیمیشن هستید چه بهتر که آنها را به زبان اصلی نگاه کنید. اگر اول کارید، از انیمیشن شروع کنید. گفتوگوهایشان آرامتر و س �اده تر و قابل فهمتر اس �ت. فیلمها و انیمیش �ن های مجاز زبان اصل �ی را میتوانید از بانک موسسات زبان بگیرید. سعی هم کنید اصطلاحات را یادداش �ت کنید. وقتی عبارات را ی �اد میگیرید یک تیر و چند نش �ان اس �ت. هم گرامر یادگرفتهای �د، هم کلمه و هم تلفظ و... به هیچ عنوان هم س �راغ زیرنویس نروید. مگر بعد 15 بار دیدن فیلم. ش �بکه پرس تی وی هم یکی از در دسترسترین هاست. هی �چ کس �ی را پی �دا نمیکنید که ب �ا او مکالمه کنید؟! خودتان را دس �ت کم نگیرید! خودتان به ای �ن خوبی! با خودتان صحبت کنید. تازه اعتماد به نفستان - از نوع کاذبش - بالا میرود! حتی به انگلیس �ی فکر کنید. ش �اید بهترش این باشد ک �ه یک وقتهایی خودتان را با زبان انگلیس �ی محاصره کنی �د. زمان رفتوآمد، بیکاری، قبل از خواب و... وقتهای خوبی هستند که با خودتان صحب �ت کنید. یک اتفاق را برای خودتان بازگو کنید یا امروز چه کار کردید، یا هدفتان چیست و... . مطمئن باش �ید در صحب �ت با خودتان کم نمیآوری �د! در ابت �دا ش �اید واژگان درس �ت و حس �ابی نباشد، اما با خودتان که تعارف ندارید، کمکم راه میافتید. نروید از اول دیکش �نری به حف �ظ کردن لغات بنش �یند! اگ �ر واژهها و اصطلاح �ات را در متن بفهمید، زودتر و بهتر در خاطرتان میماند. اصلا خودت �ان میتوانید معنی لغات را در متن حدس بزنی �د. این ط �وری از ذهن و مغزت �ان هم کار کشیدید و همین بازی ذهنی موجب یادگیری شما میشود. این متن میتواند داستانهای انگلیسی، کتابهای آموزش انگلیسی، سایتهای انگلیسی زبان و حتی روزنامه باشد. خیلی هم روی لغات وقت نگذارید تا خس �ته ش �وید، در عوض زیاد بخوانید و س �عی کنید لغ �ات را حدس بزنید و مفهوم مطلب را بگیرید! کتابها و نرم افزارهای خودآم �وز زبان هم میتوان �د خیلی بهتان کمک کند. خاصیت این کتابها این است که احتیاجی به اس �تاد و معلم ندارند. پیدا کردنش هم کاری ندارد! یک مش �ورت س �رپایی با یکی از کتاب فروشیها که خودش هم از زبان سرش میشود، کافی اس �ت. مثل یک دکتر می مان �د که درد و نیازتان را میگویید و او دارویش را میدهد. مکالمه اگر با یک فرد بومی انگلیس �ی باش �د که نور علی نور است. اما اگر کسی را سراغ ندارید، دوس �تان تان که زبان انگلیسیش �ان خوب است بهترین گزینهاند. هفتهای دو ساعت با هم، بحث کنید، به زبان انگلیسی. اگر در خانوادهتان کسی هس �ت که انگلیس �ی اش خوب اس �ت که دیگر کارتان حل اس �ت. همیشه در دسترس هستند و در مورد هر موضوع �ی میتوانید با هم صحبت کنید. فض �ای طنز خوبی ه �م در خانواده ایجاد میشود، به خصوص در ابتدای کار!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.