نیکی کریمی، سوت پایان در آغاز

Jeem - - الصفحة الأولى -

در بازیگری خودش را به سینمای تجاری نزدیک کرد؛ اما در کارگردانی مسیر کاملا متفاوتی را انتخاب کرد و جذب سینمای جشنوارهای شد. او سراغ فیلمها و قصههایی رفت که خودش هم میدانست ارتباطی با مخاطب عام برقرار نمیکند. از بین فیلمهایش »یک شب« و »چند روز بعد« از اکران بازماندند و دیده نشدند. »سوت پایان« هم اکران محدودی داشت و با فروش ناامید کننده 400 میلیون تومانی از پردههای سینما خداحافظی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.