يك واژه كليدى؛ Page Verified

Jeem - - الصفحة الأولى -

این واژه کلیدي به ما کمک کرد تا به اصل ماجرا برسیم. حقیقت این است که هیچ کدام از موارد یاد شده نتوانست هویت واقعي صفحات اختصاصي چهرههاي سرشناس ورزشي را برايمان روشن سازد. اما خود فیسبوک به ما یک نشانه بزرگ داده است. تیک آبي رنگي که در کنار نام چهره زده شده است نشانه همان است. اما چهطور ميشود که فیسبوک صفحه اختصاصي چهرههاي مشهور را اینچنین تایید هویت ميکند، توجه کنید:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.