نقل محافل چيست؟

Jeem - - الصفحة الأولى -

وقتي به شبکههاي اجتماعي سر ميزنید مطمئنا با بيشمار صفحاتي از چهرههاي سرشناس دنیاي ورزش رو به رو ميشوید. به عنوان مثال براي همین لیونل مسي خودمان دهها صفحه باز شده است و هیچکس هم نميتواند ادعا کند که این صفحه شخصي مسي است. اما چند نقل معروف در شناسایي صفحات اختصاصي با صفحاتي که کاربران هوادار ایجاد کردهاند، وجود دارد. توجه کنید:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.