از وباگ »ازدوا جنوشت«

Jeem - - الصفحة الأولى -

چه کارهای؟ بزرگی میگفت: قبلترها که میخواستند یک نفر را بشناسند به شغل و حرفهاش نگاه میکردند. اما این روزها ببینید در اوقات فراغتش به سراغ چه کارهایی میرود... آنگاه او را شناختهاید!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.