لپتاپ وقف کنیم یا دیگ شله؟!

Jeem - - الصفحة الأولى -

انگیزه نوشتن این یادداشت زمانی جدی شد که گزارش این هفته ما به بن بس �ت خورد. قصد داش �تیم به مناسبت هفته »وق �ف « ضمن گفتوگو با واقفان جوان به وقفهایی که به امور جوانان مربوط میش �ود نیز بپردازیم. اما تیر گزارش ما زمانی به سنگ خورد که خبرنگار جیم نتوانست در خراسان رضوی موارد مناسبی که هدف گزارش را کاملا پوشش دهد، پیدا کند. از واقف جوان که بگذریم راستش با زیر و رو کردن پروندههای س �ازمان اوقاف هم نتوانس �تیم وقفی با موضوع مشخص جوان پیدا کنیم! وقف عملی است صالح و البته باقی. » ... وَ الْبَاقِیَاتُ الصَّالحَِاتُ خَیْرٌ عِندَ رَبِّکَ ثَوَابًا وَ خَیْرٌ مَّرَدًّا / و کارهای ماندنی و شایسته در پیش �گاه پروردگارت پاداشی بهتر و س �رانجامی نیکوتر دارد. « )مری �م/ 76) در روایات معصومان (ع) نیز به اش �کال مختلف تش �ویق به وقف شده اس �ت، از جمله آن که پیامبر (ص) میفرمایند :» وقتي آدم بمیرد، پرونده عمل وي مسدود ميش �ود، مگر در 3 مورد: صدقه جاریه، علمي که از آن نفع برده شود و فرزند صالحي که برایش دعا کند. « )بحار الانوار، ج2 ، ص22 ). واقعیت این اس �ت که وقف، این سنت حسنه هر چه که باش �د، فارغ از این که کم باش �د یا زیاد، علاوه بر پاداش و عاقبت خوش، ستودنی و محترم است. با این حال اگر مورد پژوهش بیشتر قرار گیرد و منطبق با نیاز روز جامعه باشد حتما تاثیرات بیشتری خواهد داشت. گفتههای مس �ئولان س �ازمان اوقاف حاکی از آن اس �ت که بیش �ترین درصد موقوفات و نیات وقف مربوط به عزاداری برای حضرت امام حسین(ع) و ترویج فرهنگ غنی عاشورا اس �ت. خوشبختانه این درصد از موقوفات که نشان از عشق و دلدادگی منحصر به فرد ایرانیان به س �ید الش �هدا دارد، در حقیقت پش �توانه اقتصادی برگزاری جلسات عزاداری است و به س �هم خود اجازه نخواهد داد هیچگاه چراغ هیئتهای عزاداری کم سو و یا خاموش شود.علاوه بر این که این بخش از موقوفات نیز هر ساله باید افزایش یابد، در زمینههای دیگری به خصوص در باره مسائل مربوط به جوان هم حضور واقفان و خیران به خوبی احساس میشود. آنچه در حوزه وقف باید مورد توجه اساسی واقفان قرار گیرد این است که نتیجه وقف باید به جامعه برگردد. بعید میدانم بر کسی پوشیده باشد پیامدها و آثار مخرب بیکاری جوانان، بعید میدانم کس �ی نداند بالا رفتن سن ازدواج چه آسیبها و ناهنجاریهای �ی را در جامعه رواج میدهد، همچنین همه میدانی �م که محروم ماندن جوان �ان و نوجوانان از تحصیل، بهرهمن �د نبودن از حداقل امکانات فرهنگی، هنری، تفریحی و ورزشی نیز میتواند جوان این سرمایه ارزشمند و بیبدیل کشور را به سمت و سویی ناپسند سوق دهد. البته گامهایی همچون »پیوند آس �مانی « برداشته شده است، طرحی ک �ه واقفان با نیت کمک به ام �ر ازدواج، وقفهایی را انج �ام میدهن �د. از جمله کمک هزین �ه خرید جهیزیه و تامین مس �کن زوجهای جوان به مدت 2 یا 5 س �ال. اما آیا ضروری نیس �ت در کنار این طرحها ب �رای ترویج فرهنگ وقف در زمینههای دیگری چون اشتغال جوانان، تهیه مسکن، تحصی �لات و ... نیز اق �دام کرد؟ آیا جز این اس �ت که اگر گامهای بزرگ و موثری در این باره برداشته شود، تمام اقشار جامعه به نوعی از برکات آن بهرهمند میشوند؟! نکته دیگری که واقفان باید به آن هم توجه کنند نیازس �نجی جامعه است. مثلا وقف زمینی برای احداث مسجد در منطقهای که مسجد دارد، هماهنگ با نیاز مردم آن منطقه نیست. یا مثلا وقف لوستر برای مسجدی که روشنایی مطلوبی دارد، یا وقف س �ماور برای هیئتی که مش �کلی از این بابت ندارد اگر بهتر مدیریت ش �ود به طور قطع نتیجه موثرتری خواهد داش �ت. مسجدی را در نظر بگیرید که تابلوها، فرشها، لوسترها، لوازم صوتی و سایر امکانات شایسته و بایسته یک مسجد را دارد ول �ی کتابخانه آن خالی و پایگاه فرهنگی آن از داش �تن یک رایانه محروم است! به نظر میرسد این نیاز باید برای واقفان به خوبی روشن شود که کجا لپتاپ، کتابخانه و مسجد در اولویت است و کجا سماور آبدارخانه و دیگ شله؟!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.