سرانجام دیدار استاد با مسی

Jeem - - الصفحة الأولى -

فوتبالپور: من چند روزی اس �ت که خیلی نگرانم. خبر رس �یده که فتح ا... زاده (مدیر عامل استقلال) میخواهد جمشید مشایخی را به همراه غلامحس �ین مظلومی، بفرستد آن س �ر دنیا تا از مسی عذر خواهی کنند! آخر این مسی که درگیر مصدومیت خودش و دس �تگیری پدرش به جرم قاچاق و این چیزهاست، این هیئت ایرانی را کجای دلش بگذارد! اصلا اگر اس �تاد را نشناس �د چه؟

مش � اورهچي: پیشبین �ی بنده این اس �ت که استاد مش �ایخی میرود شانههای مردانه مسی را میبوس �د و میگوید ببین ج �وون؛ این همه آدم ک �ه توی فیس بوک به زبان فارس �ی اقوام تو را مورد عنایت قرار دادند، ایرانی نبودن! بعد مسی میگوید: اصلا ش �ما کی باش �ی؟ اینجاست که غلامحس �ین مظلوم �ی وارد صحنه میش �ود و همانطور که حسین کعبی، لوییز فیگو را با ایران آش �نا کرد، جفت پا میرود در حلق مس �ی و او را ب �ا ایران و ایرانی آش �نا میکن �د و قضیه ختم بخیر میشود!

یک نگرانزاده: ش �نیدم مراسم توپ طلاي فوتب �ال را هم، همان خانمی مجریگری خواهد کرد که مجری قرعه کشی جام جهانی بود. یعنی دوب �اره فقط باید مجری �ان تلویزیون خودمان را ببینیم؟! تکلیف ما چیست؟!

مشاورهچي: طبق آخرین گزارشها تیم کشف و نشر جارچی، سانس �ورچی صدا و سیما چند روزی اس �ت خودش را برای مراس �م توپ طلا آماده میکند و به عنوان دست گرمی برنامههای سال پیش را سانسور میکرده! اما حرف فرناندو لیما (مجری قرعهکشی جامجهانی) سانسورچی را کلا دپ �رس روحی کرد. لیم �ا گفته به خاطر جنجالی که به دنبال پوشیدن لباس من به وجود آم �د عذرخواه �ی میکنم. من قص �د توهین به ایرانیها را نداش �تم. در جایزه توپ طلا لباس �ی را بر تن خواهم کرد که همگان به راحتی بتوانند این برنامه را ببینند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.