آرانتنه شرمارورینتی فپو مسمممم مم ص

Jeem - - الصفحة الأولى - حدميردبه irjeem. zamani@h.

متخصص �ان اش میگویند ش �ای عترین بیماری پوس �تی در جهان است. نا شُ �د است که آدم به س �ن نوجوانی برسد و با یکی دو تای آنها روی پوس �تش رو به رو نشود. شاید به همین خاطر اس �ت که ب �ه »غرور جوان �ی « معروف

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.