مممم ممما یینلی ! م ش اجواننوجوانان های م مس

Jeem - - الصفحة الأولى -

� ب � را � از �ان و ن همیشه معضلی اس �ت که باید چندین سال با آن زندگ �ی کنند، حتی گاهی بعضیها تا آخر عمرش �ان با آن درگیرند. اگر ش �ما هم با آکنه درگیری �د، لابد با این موضوع موافقید که هیچ راس �تش، هن �وز اثبات نش �ده که رژی �م غذایی ت �وی ایجاد یا تش �دید آکنه نق �ش دارد یا نه! اما رژیمه �ای غذایی کم کالری به ص �ورت موقتی مان �ع بروز آکن �ه میش �وند و افراط �ی مصرف کردن کربوهیدراتها ممکن اس �ت باعث تشدید آکنه ش �ود. در هر صورت تجربههاي ش �خصي خودت �ان را ج �دي بگیرید. مثلا اگ �ر ميبینید با خوردن کالباس حساس �یت پوس �تي پیدا ميکنید خب معلوم اس �ت دیگر نباید کالب �اس بخورید! چیز به اندازه داش �تن پوستی صاف نمیتواند خوش �حال تان کند.... از آنجا که خیلی از ما با این موضوع درگیریم، بر آن شدیم تا ته و توی ماجرا را در بیاوریم... و بزرگِ شما، باید از مدل ترکیبی استفاده کرد. یعنی هم موضعی و هم خوراکی! داروهای موضعی مثل آنتی بیوتیکها و مشتقات ویتامین برای این آکنهها مناسبند. بیشتر متخصصان آنتیبیوتیک خوراکی نیز تجوی �ز میکنند. آنتی بیوتیکهای خوراکی رش �د باکتریها را محدود و التهاب را کم، بنابراین آکنه را مهار میکنند. این آنتی بیوتیکها بیشتر به کار میآیند: تتراس �ایکلین، ماینوس �ایکلین و داکسی سایکلین. توی این روش به کمک دستگاه میکرودرم لایههای س �طحی پوس �تتان را بر میدارن �د جوری که پوستتان اصلا زخمی نمیشود. هرچه اسکارها عمیقتر باش �ند دفعات بیش �تری باید لایهبرداری انجام ش �ود. تکرار آن میتواند ه �ر 2 یا 3 هفته یکبار باش �د. ولی برای اسکارهای بسیارعمیق توصیه نمیش �ود، چون نتیجه نمیگیرید. با این روش آکن �ه فعال و تیرگی مح �ل آکنههایتان نیز بهبود مییابد، همچنین منافذ باز پوستتان بستهتر ش �ده و همزمان اسکارها س �طح یتر میشوند و پوستتان صافتر به نظر ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.