اسکار چیست و چه جوری درمان میشود؟

Jeem - - الصفحة الأولى -

اکثر افرادی که با جوشهایش �ان دست و پنجه نرم میکنند، دچار اس �کار میشوند. اسکار همان جای جوش اس �ت، هم �ان تورفتگیهای روی س �طح پوس �ت که بس �ته به اندازه آکنه بزرگ و کوچک است. اسکارها هرچه قدر سطحیتر باشند راحتتر درمان میش �وند. اما متاسفانه هزینههای آن کمی تا قسمتی بالاست! پیش �نهاد ما پیشگیری قبل درمان است، یعنی بهتر است آکنه را درمان کنید تا اینکه بعدش بخواهید جای آکنه را درمان کنید. حالا ببینیم چه روشهایی وجود دارد:

لیزر نیس �ت ولی در اصطلاح به آن لیزر گفته میش �ود. در این روش کلاژن س �ازی پوس �ت تحریک میشود و اس �کارها سطحیتر میشوند و با تکرار آن پوس �تتان صاف میشود. بهترین روش درمانی است برای جای آکنههایی که هنوز رن �گ قرمز و تو رفتگی مختصر دارند. این روش همچنی �ن میتواند آکنههای فعال و التهابی ش �ما را نیز بهبود بخش �د و سبب میشود، طول مدت درمان کوتاه گردد تا حدی که ش �ما را از مصرف همزمان آنتی بیوتیک بی نیاز کند. این مدل لیزر برای کس �انی خوب است که آکنه فعال ندارند و قبلا آکنههایشان درمان شده است. توی این روش بیحسی موضعی استفاده میشود و بعد از لیزر پانس �مان میش �وید که تا 10 روز پانسمانتان ادامه دارد و پس از آن پوستی صافتر و صورت �ی رنگ داری �د که قرمزی پوس �تتان ممکن اس �ت بین 1 تا 3 ماه ادام �ه یابد و پس از آن کاملا از بین میرود و پوس �تتان یکدس �ت وهم رنگ میش �ود. توی این روش اگر توس �ط متخصصاش انجام بگیرد بی �ن 60 تا 80 درصد جواب میگیرید! روشهایی مثل لیزر فرکش �نال و س �اب س �یژن و تزریق چربی نیز هس �ت ک �ه در موارد خاص استفاده میش �ود، اما متداولترین روشها همین سه روشی هست که گفتیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.