آکنه چه جوری درمان میشود؟

درمان سرسیاهها، سرسفیدها و آکنههای التهابی خفیف

Jeem - - الصفحة الأولى -

درمانش �ان معمولا موضعی اس �ت و به خوراکی کشیده نمیشود. داروی موضعی را هم که یا باید فقط روی آکنه زد یا روی نواحی اطرافش هم باید مالیده شود. این داروها که به صورت ژل، لوسیون ی �ا کرم مصرف میش �وند، زیاد ج �واب دادهاند: بنزوئیل پروکساید، رزورسینول، اسید سالیسیلیک و سولفور. حداقل مدت دوره مصرف 8 هفته است! بنابراین برای خفیفترین نوع آکنه کمِ کم باید 2 ماه انتظار بکش �ید، چه برس �د به آکنههای شدید! اگر شما به این مدل آکنهها دچارید باید بدانید که طول دوره درمانتان حداقل6 ماهاست، بنابراین صبورباشید تا نتیجه بگیرید. برای درمان آتشفشانهای کوچک کیس �تها فقط باید تحت نظر متخصص پوست درمان ش �وند. معم �ولا از آکوتان که از مش �تقات ویتامین است استفاده میش �ود. این دارو واقعا به بهبود پوست کمک میکند اما متاسفانه هم گران اس �ت و هم عوارضی دارد. شایعترین عارضهاش خشکی پوست و خارش زیاد است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.