بانوان؛ راهی برای نجات سکوها!

Jeem - - الصفحة الأولى -

امی �ر حاجرضای �ي پیشکس �وت فوتب �ال ایران در اینب �اره معتقد اس �ت که حض �ور بانوان در اس �تادیوم ميتواند به بهتر شدن فضاي فرهنگي اس �تادیو مهاي م �ا کم �ک زیادي کن �د : »اگر در استادیومها برای بانوان جایگاه ویژه و مخصوص تعبیه کنیم، انتظامات، بلیتفروشی و بهطور کلی همه موارد را به خودش �ان واگذار کنیم، میتوان زمینهه �ای فرهنگ �ی و س �خت افزاری این امر را فراهم ک �رد. وقتی امور مربوط ب �ه بانوان در اس �تادیوم را به خودش �ان واگذار کنیم، مردم ما نیز ای �ن مقدار ظرفیت دارند ک �ه ادب و متانت را در مقابل بانوان رعایت کنند. ش �ک نکنید که ای �ن موضوع تاثیر دارد؛ چرا که تماش �اگران در حضور خانمها بیش �تر ادب و ش �عور را رعایت میکنند. البته ورود زنان به اس �تادیوم موضوعی نیست که اکنون بتوانیم در مورد آن صحبت کنیم و اگر لزوم این کار را احساس کنیم باید ابتدا به سراغ مسائل زیرساختی آن برویم چرا که معمولاً کارهای فرهنگی نیاز به زمان بیش �تری دارند. ما عادت داریم که وقتی در ش �رایط قرار میگیریم به دنبال راه حل باشیم. «

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.