سفیرانی که واژه «حرفه »ای را یدک میکشند

Jeem - - الصفحة الأولى -

ای �ن روزها صحب �ت از میزباني ای �ران براي جام ملتهاي آس �یا در س �ال 2019 ش �نیده ميشود؛ رقابتهای �ي ک �ه معتبرترین رقابته �اي فوتبالي در بزرگترین قاره جهان اس �ت. ف �ارغ از اینکه با کدام امکانات سختافزاري ميخواهیم از تیمهاي آسیایي در چنین رقابتهاي قابتهاي معتبري میزباني کنیم، به نظر ميرس �د تربیت ربیت تماش �اگران حرفهاي حرفهاي (که همانن �د فوتبال ما فقط لفظ حرفهاي حرفهاي را یدک نکش �د) یکي از اصليترین صليترین کارها خواهد بود. تماش �اگراني که ميتوانن �د بهترین نماد و س �فیر براي فرهنگ گ کش �ورمان باشند؛ ؛ تماشاگراني که فارغ غ از هنرنمایي مس �ي ي فقط بازي او را ببینند دو و لذت ببرند و کاري به صفحه ش �خص ياش در فی ی �س بوک نداش �ته باش �ند! این براي کش � �ورمان ورمان زش �ت اس �ت؛ کش �وري که داعیه فرهنگ و تم �دن چند ده هزار زار س �اله دارد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.