پدر، مادر، ما متهمیم!

Jeem - - الصفحة الأولى -

صمد مرفاوي س �رمربي تیم فوتبال صباي قم هم در ای �ن خص �وص صحبتهاي جالب �ي دارد. او که س �ابقه بازي کردن و س �رمربیگري در تیمي پر طرفدار همچون استقلال را در کارنامه دارد در این خصوص ميگوید : »از دید من یک سري مشکلات و مسائل حاشیهاي به علاوه موارد غیراخلاقي مثل فحاش �ي تماش �اگران از جمله عواملي اس �ت که جلوي حضور قش �ر جوان علاقهمند به فوتبال را ميگیرد و اجازه نميدهد دانشآموزاني که معمولا پاي ثابت تماش �اي دیدارها بودهاند مجددا در این رقابتها حاضر ش �وند چون بزرگترها با مشاهده این بياخلاق يها، تماش �اي بازيها را از فهرست تفریحات س �الم فرزندانش �ان ح �ذف ميکنند و دیگر اجازه نميدهند پس �ر کم سن و سال آنها به ورزش �گاه برود که هر آن احتمال فحاشي از سوي گروهي از تماشاگرنماها وجود دارد. شما ببینید در گذشته براي بازيهایي همچون هما، دارایي، تهران جوان و... بالاي 50 هزار تماش �اگر به استادیومها ميآمد اما این روزها با اینکه وسایل رفاهي بیشتر شده، تماشاگر بسیار کمي راهي استادیومها ميشوند و فکر ميکنم باید براي این معضل فکري ش �ود .«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.