عجیب هشتم در حال ثبت است!

Jeem - - الصفحة الأولى -

س �لام بر جیم خوانان عزیز، باور بفرمایید بعد از کار کردن در معدن، نوشتن ستون آنتن جیم، سختترین کار دنیاست، چرا که اصولا بافتن و بافندگی کار مشقت باری است، به خصوص اگر مورد بافتنی خبرها و آنچه گذشت جیم و جیمیان باشد! اما این هفته نوشتن ستون آنتن مثل بافتن ش �ال گردن اما ب �دون کاموا است! چون از پنجشنبه گذشته تا به این لحظه که در خدمت شما هستم هیچ خب �ر دندانگیری در جیم رخ نداده اس �ت. البته کارشناس �انی که پیش از ای �ن عجای �ب هفتگانه را کش �ف کردهاند هم اکنون در حال بررس �ی این موضوع هس �تند و در صورت تایید این مس �ئله به عنوان عجیب هشتم به ثبت خواهد رسید!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.