از وبلاگ »وب نوشت«

Jeem - - الصفحة الأولى -

زیارت مشهدیهای متدین که علاقهمندند زیاد حرم بروند، معمولا ساعت 7 تا 8 صبح به زیارت میروند. چون معتقدند زائراني که برای نیمه شب و نماز صبحبه حرم آمدهاندب رای صبحانه به محلهای اقامتیشان برمیگردند. زائران صبحگاهی هم هنوز به حرم نیامدهاند. البته این نوعی لو دادن اسرار مشهدیها هم هست... حالا ما که غریبه نیستیم، مشهدی هستیم، خیلی ازمغازههای زواری رفتار خوبی با زوار نداشتند. هر نوع جنس مانده را غالب میکردند. قسمهای با مزهای هم میخوردند که قسم دروغ نباشد. مثلا معروف بود که میگفتند به این چراغ قسم، زوار تصور میکردند چراغ گنبد امام رضا است، در حالی که منظورشان چراغ مغازه خودشان بود. گمان هم میبردند که دروغ نگفتند. به انگشتری که دستشان هست هم قسم میخوردند. چه تقدسی داشت، خدا میداند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.