معرفي وبسایت

Jeem - - الصفحة الأولى -

کاکتوس سردسیری از بهمن 85 تا امروز مرتب به روزرسانی شده است. نویسنده وبلاگ معتقد است »نوشتن به آدم نظم میدهد، یک جورهایی حسابت با خودت رو میشود. وقتی نمینویسی خوره تا مغزاستخوانت رسوخ میکند. جانت را، روحت را میپوساند. یک آن میخواهی دستت را بالا بیاوری، بکشی لای موهات، میبینی نمیشود، میبینی پوسیده. حرفم این است این طور بیهوا نابودت میکند .« با نام مستعار »راج آبی« مینویسد و در پستهایش همه نوع مطلب از شعر گرفته تا خاطره یادداشت اجتماعی و... در سه دستهبندی موضوعی کلی دیده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.