از وبلاگ »شبستان «

Jeem - - الصفحة الأولى -

چه میکردیم؟! 30 هزار دینار طلا رقمي بود که یزید به هر نفر اه �ل خواص کوفه داد و دینشان را خرید! هر دینار چهار و نیم گرم، هر گرم طلا 96 هزار تومان به پول امروز و نزدیک به 13 میلیارد توم �ان! اگر ما با چنین پیش �نهادي روبرو مي ش �دیم چ �ه میکردیم؟!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.