به چند عدد تمایل نیازمندیم!

Jeem - - الصفحة الأولى -

در حالی که بر اساس آخرین آمار رسمی ما (مرکز آمار) تعداد بیکاران کشور حدود 52/ میلیون نفر اعلام ش �ده اس �ت، وزیر تعاون، کار، رف �اه اجتماع �ی و از این قبیل مس �ائل گف �ت: 5/ 2 میلیون ش �غل داریم که کس �ی تمایل به استفاده از آنها ندارد. حالا از این تشابه آماری-لپی که بگذریم انصاف میگوی �د که باید حق را به جناب وزیر بدهیم، چرا که همان طور که در س �قوط یک هواپیما، عقل (شما بخوانید مصلحت) حکم میکند که خلبان تازه در گذش �ته باید مقصر حادثه باشد، در داستان بیکاری هم چه بهتر که خود شخص شخیصبیکاران عزیز مقصرباشند! زیرا همانطور که میبینید شغلهای بینوا هستند ولی تمایلی برای انجام آنها نیس �ت! یعنی در کشوری که میّت روی زمین نمیماند، به حق چیزهای ندیده 52/ میلیون تا ش �غل روی زمین مانده اس �ت! البته خود حقیرمان حتی یک دانه از این 5/ 2 شغل بیطرفدار جناب وزیر را ندیده، خود علی آقا هم اسمی از این مشاغل نبرده و فقط گفته است: اتفاق خوبینیست کهبه شغلهایپ ایینتوجهن میشود! م �ا در پایی �ن پایاننام �ه برخ �ی مش �اغل بیطرف �داری ک �ه خودم �ان دیدهای �م را مینویسیم، شما هم بگردید شاید دور و برتان چند تا دیگر از این مش �اغل را پیدا کردید:

عن �وان ش �غل: س �ود و کودان: کس �ی که ب �ه کارمن �دان در حل جدول س �ود و کو در س �اعات کاری کم �ک میکن �د. عل �ت تمای �ل نداش �تن: اس �تفاده بی �ش از ح �د اس �تاندارد از س �لو لهای فس �فری مخچ �ه.

راننده رئیس بانک مرکزی: کسی که برای کنترل قیم �ت ارز، دلار را از بانک میگیرد، در بازار میفروش �د و کارمزد میگیرد. علت تمایل نداشتن: داشتن دست فرمان حرفهای و توانای �ی نزدن ب �ه جدول/ مکف �ی نبودن درآمد و تامین نش �دن آتیه س �ه نسل بعدی!

زیرنده: کس �ی که هم �راه مریض به زیر میز ميرود و به برخی امور پولی رس �یدگی می کند. علت تمایل نداشتن: تنگی جا

داور نگهدار: کسی که داور را شب قبل از بازی نگه میدارد که به سمتی غش نکند. علت تمایلنداشتن: بیکاری، به دلیلنیافتن داور غشی!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.