Jomhouri Eslami : 2020-07-02

صفحه اول : 1 : 1

صفحه اول

طلو> خجسته شمس لشمو ، ثامن لحجج حضر عليبنموسي لرضا عليه لسلا مبا"4 با+ شما يديد كه صبح ‪ ‬ كه مرحو‪ ‬ قا بهشتى هفتا نفر مظلو نجا، طو به ضع فجيع شــهيد شــدند، مر فر3 كر ند، يكدفعه تما صحبتها برگشت. نهايــى كه فريــا مى ند، هما هايى كه بهشــا تز يق كــر < بو ند كه 8يــن چطو كذ8 كذ8ســت نطو بر8 8يشا شــعا به ضد 8يشا مى 8 ند، يكدفعه شعا ها برگشــت به نفع 8يشا شد؛ يعنى، به نفع 8سلا شد... من قاB خامنه‪ 8 B8‬ بز گش كر . من قاB هاشمي 8 بز گ كر ، من قاB بهشتي 8 بز گش كر . حضر ما خميني قد سر لشريف صحيفه ما جلد 15 صفحه 200 پنجشنبه 12 تير 1399 - ‪ 10‬ يقعد 1441 - 2 جولا 2020 - شما 11741 - سا چهل ‪ ‬ - 12 صفحه - 1000 توما سـاعاA شـرعى : : : ظهـر 08/13 ـ : : مغـر' 45/20 ـ : : صبـح 07/4 ـ طلـو, +فتـا' 5/53 – – شو منيت سا&ما5 ملل صو % گرفت +" بيانيه مشتر4 نشست مجا- سر I "&ند Bستانه تأكيد شد شكست مجد; )مريكا ; بر بر ير تعهد قو ير I، "&سيه & تركيه به حاكميت، ستقلا]، &حد & تماميت "ضي سو"يه ما "ضا عليه لسلا ، & سطه فيض "ضا لهي به مناسبت سالر&- &لا+ ما "ضا عليه لسلا نشست شو" منيت سا-ماI ملل بر بر"سي گز "X +&" +"با" جر قطعنامه 2231 مربوW به تو فق هسته ير I، +"حالي برگز " شد كه تلاX مذبوحانه &-ير خا"جه Bمريكا با & كنش سر+ +يگر كشو"ها شركتكنند بويژ "&سيه، چين & تحا+يه "&پا & حمايت BناI - برجا "&به"& شد "ئيسجمهو": پشتيباني 14 عضو شو" منيت - برجا & قطعنامه 2231، نمايش شكست مجد+ سياسي Bمريكا +" بر بر ير I بو+ حضر يت لله جو ملي صفحه3 3 صفحا ‪8 2A‬ شهيد مظلو‪ ‬ يت8لله بهشتي: هشد‪ ‬ مو مو فز يند كر نا ميانسالا جو نا قتصا سلامي، جا& نمي هد عد سير , عد گرسنه باشند پيا تسليت هبر نقلا پى جا$باختن تعد‪ & '‬ مر حا ثه تلخ تشسو&' فقيه پرتلاB , سا &يست به مناسبت سالر بز گد8شت علامه 8ميني مر+ به مشهد & قم مسافر نكنند &- " بهد شت محد&+يتها كر&نائي 11 ستاI " بلا` كر+ صفحه7 Bخرين گز "شها -Bتشسو- كلينيك سينا طهر سطح كشو خو8هد شد. كتر علي ماهر با 8شا < به ضع بيما ستا ها ســطح شــهر تهر8 ، 8ظها 8شــت: كنا ظرفيت محد تختهاB بســترB بخصو} تختهاB يژ< كــه حاS حاضر صد بالايي 8 نها 8شــغاS شــد<، هم8كنو با فرســو گي خستگي مفرp پرسنل ما نيز بر هستيم، پرســنلي كه 8 8ســفندما< حــا‪8 S‬ 8يه خدمت بــو < فرصتي برB8 با تو8نــي يكا B خو ند8شته8ند. مسئولين بهد8شتي ماني كشو نسبت به موL فز8يند< ما مبتلايا به كر نا طي هاB 8خير هشد8 مي هند. معا برنامه يزB ســتا فرماندهي عملياZ مديريت بيما B كر نا تهر8 با هشــد8 نســبت بــه 8فز8يش تصاعــد‪ B‬ ما مبتلايــا به كر نا طي هفته 8خير بويژ< ســه 8خير، گفت: 8فز8يش ميز8 8بتلا 8 يك سطحي بالاتر كنا خستگي مفرp فرســو گي كا ما ، منجر به 8فز8يش بسيا شديد مرگ مير بيما 8 كر نا با-خو ني جنايت 12 تير +" "&- فشا حقوM بشر Bمريكايي جاI باختن 19 نفر & مجر&حيت 25 نفر صفحه6 صفحا ‪10 3A‬ تحليل سياسي هفته عفو بين لملل: طرN لحاM جر قانوI جنگل ست شتها سير ناپذير قبا بلا جا ليبي بسم لله لرحمن لرحيم هفته جا , بختك خطرنا' كه & مد%ها پيش بر جـا5 , ما. مر 7 ير 5 چنبر ند خته بو ، چنگا. خـو بر گلو خانو ها ير ني فشـر , ها تنفسي بر Aنا5 تنگتر كر . ,يـر,E مرگبـا كر,نا كه مي فت بـا تلاB كا ماني، پزشـكا5 , پرسـتا 5 فـد كا تحت كنتر. Aيـد، يـن هفته & يكسـو بـر ثـر بيتوجهي , سـهل نگا مـر 7 , &سـو يگـر به ليـل عد7 عما. سياستها سختگير نه &سو ,لت، فسا گسـيخت , قربانيا5 بسـيا گرفت بهطو يكه Aما فوتيها كر,نا ‪ ,& ‬ ,شـنبه ين هفته مقايسه بـا ,&هـا , 5 پنجماهـه كر,نايي بالاتـر فت , كـو & . ين Aمـا به همر قر گرفتن يكسـو7 & ستا5ها كشو ,ضعيت قرمز، هشد ست كه بايد جد گرفته شـو غير ين صو % عو قب خطرناكي منگير كشو خو هد شد. ,ميـن بختك خطرنـا' كه به, قع، سـتكمي & ,يـر,E كر,نـا ند شـته , ين هفتـه نفس مر 7 بـه شـما A, ، تـو 7 , گر نـي سرسـاA7, , لجا7گسـيخت­ه بـو كه طـي ما ها خيـر &B پو. ملي به حد, نصف تقليل سـت. فز يش لحظـه قيمتها تـو 5 قتصا كثـر خانو ها بـه &ير خط فقر كشـاند , A مش ,حـي , , ني متزلز. كر سـت كه گر چا قريب , هكا ساسـي بر [ 5A نديشـيد نشو چه بسـا &, تر & كر,نـا ثر مهلـك خو بر سـلامت قتصا , منيت , ني مر 7 بر جا بگذ . يـن هفتـه ,لت Aمريـكا تلاB بسـيا كر كه نشسـت شـو منيت سـا&ما5 ملـل گلAلو كنـد ,لي قلا] »هو'« نتو نسـت شـو منيت ماهـي مقصـو بگيـر . تند ,ها كا^ سـفيد ,& سهشـنبه قد مي يگر بـر مقابله با مر 7 ير 5، نشسـتي با عضا شـو منيت سا&ما5 ملل متحد برگز كر ند كه حتي با ضر, % طر` چنين قطعنامه هم به جايي نبر ند چه سـد به محتو ‪5A ‬ . ماحصل ين جلسـه 5A شـد كه مشـكل، با خر,a ,لـت Aمريـكا & برجا‪A 7‬ غا& شـد , گـر تر مپ به تو فقـا% بين لمللي پايبند بو , بـه برجا7 برگر ، نيا& به تشـكيل چنين جلساتي نيست. ين نشست نهتنهـا نتيجه ملموسـي بـر ‪A ‬ مريكا ند شـت بلكه حمايـت جامعـه جهانـي ‪ & ‬ ضر, % حفـظ , مه برجـا7 بـه نمايش گذ شـت. جالب ين كـه كثريت عضا شـو منيت سـا&ما5 ملل، برجا7 بر حفظ صلح , منيـت جهاني ضر, توصيف كر ند , مقابل تنها تعد & كشـو ها همچو5 ,لتها كوچك عربي كه خو عامل جنگ فر,& , گسـترB پديـد تر, يسـم منطقـه نيز هسـتند بـا نگر ني Aمريكا بر پايا5 يافتن تحريم تسـليحاتي ير 5 , نقض برجا7 توسط تهر 5 همر هي كر ند. بر ين سـاE، هيچ كشو مو ‪ g ‬خو به پيشنويس قطعنامه شـو منيت مبنـي بر تمديد تحريمها ير 5 كه &سو‪A ‬ مريكا ئه شد ست، سـخني به ميا5 نيـا, , بعضي & عضـا صر حتاً , برخي نيز تلويحاً، توسـل حتمالي Aمريكا به مكانيسم ماشـه عليه يـر 5 ‪ ‬ كر ند. ,سـيه , چين نيز با صر حت، Aمريكا فاقد ختيا بر توسل به قطعنامه 2231 به منظو سـتفا & مكانيسـم ماشه معرفي كر ند، هرچند كه سـه كشـو ,پايي Aشكا نكر ند كـه صو % توسـل Aمريكا به قطعنامـه ‪ 2231‬ مو مكانيسم ماشه با Aمريكا همر هي خو هند كر . بقيه صفحه 2 بقيه صفحه3 كتر محمدمهد مظاهر ستا نشگا صفحه12 ستشها يه هالي جما 5 بطه با لغو مصوبه شو عالي شهرسا& , معما هشد " مقا&مت فلسطين به سر ئيل با B-مايش + ها موشك ليبــي 8 ما بركنــا B معمر قذ8فــي، يكتاتو مخلوF، شــاهد ستگي جنگ نا 8مي 8ست ‪ ‬ لت يكي غرP ( لت فا3 ملي به ياست فائز8لسرL8) يگرB شــر3 (به ياست خليفه حفتر) بر 8ين كشو سلطه 8 نــد كه هــر يك تلاT 8 با شكســت يگرB، كنترS كل كشو ‪ 8‬ ست بگير . لت ‪8 S 8 ‬ سوB سا ما ملل تركيه به ســميت شناخته شــد< لت شر3 ليبي هم 8 سوB برخي كشو ها 8 جمله سيه، مصر برخي يگر 8 كشو هاB عربي حمايت ميشو . نتيجه 8ين كشو بعد 8 تجربه ناكا‪8 ‬ نقلاP، به صحنه مايي قد ZهاB منطقه‪ B8‬ فر8 منطقهB8 تبديل شد< شاهد يك جنگ 8خلي مزمن 8ست. تركيــه يكــي 8 جدBتريــن با يگــر8 خا جــي مد8خلهگر صحنه ليبي 8ســت؛ 8ين كشــو 8 لت فــا3 ملي حمايت سياسي، 8قتصا B تسليحاتي ميكند مجلس تركيه 8 8يل يما< ســا‪8 1398 S‬ جا < مد8خله نظامي 8عز 8 نير به طر8بلس 8 نيــز صا كر . كشــو هاB عربي مصر، 8ما ‪ Z8‬ عربســتا نيز كنا ســيه 8 يگر با يگر8 مهم عرصه سياســي ليبي هســتند ‪ ‬ طي ســالها‪8 B‬ خير سطح سانه‪ B8‬ تسليحاتي حمايت بيسابقه‪ 8 B8‬ خليفه حفتر سيطر< B بر شهر طر8بلس 8شته8ند. نتيجه 8ين مد8خلاZ بالا گرفتن ســطح تنشــها ليبي تا كنو تلاشــهاB بســيا ‪8 B‬ ســوB كشو ها ســا مانهاB بين8لمللي بــرB8 پايا 8 به گيريها ليبي صو Z گرفته 8ست؛ »تو8فق 8لصخير‪ Z8«‬ ســا‪ 2015 S‬ شهر 8لصخيرZ8 مغرP(مر8كش) تحت نظا Z سا ما ملل برB8 پايا 8 به جنگ 8خلي ليبي 8مضا شــد، بر8سا‪8 f‬ ين تو8فق صلح، قر8 شــد لت حدZ ملي به مدZ يك ســاS ليبي شكل بگير تا مينه 8 برB8 برگز8 ‪8 B‬ نتخاباZ سر8سرB فر8هم كند. 8لبته 8 نجا كه 8ين تو8فق بد مشــا كت همه گر <هاB تأثيرگذ8 فضاB سياسي ليبي صو Z گرفت، به نتيجه مطلوبي نرسيد. 8ينجانبــا 8مضاءكنندگ­ا jيل ‪8 ‬ 8هالي جما 8 به مدZ < سا‪8 S‬ فتخا ميزباني 8ما 8حل عظيم8لشأ 8 8شته8يم. ما حيا‪ Z‬ 8ما عزيز علي غم همه ســختيها مر8 ZهاB ناشي 8 ضــر Z حفاظت 8 جــا حضر‪ 8 Z‬ جــا ‪ S ‬ پذيرB8 8ئر8 8يشا بو يم ‪ 8 ‬ همو8 < خدمت بيت شريف 8يشا بو يم. 8مــا علي غــم نكه تصــو ميكر يم پس 8 8 تحا‪8 S‬ يشــا مســئولا خدمتگز8 حماZ مر ســاكنا جما 8 8 با 8 8ئه خدمــاZ يژ< جبــر8 خو8هند نمــو ، به مدZ ســه هه پس 8 8 تحــاS حضر‪8 Z‬ ما با مصوبهB8 بر هســتيم كه به نا‪8 ‬ ما عزيز تحت عنا يني چو ضر Z حفظ بناهاB تا يخي مربوp به 8يشــا به صو تي ظالمانه تبعيض ميــز محد يتهايي 8 برB8 ساخت سا خانههايما بر ما تحميل نمو <8ند. ما چهل سا‪8 S‬ ست كه نميتو8نيم بيش ‪ 8 ‬ طبقه يا سه طبقه ســاختما ملك خو 8حدs8 كنيــم. بنابر8ين بايد خانه خو 8 به ثمن ناچيز بفر شــيم. چيزB نز يك بــه نصف قيمت. 8ين صو Z هم خريد8 B جو ند8 ، چو ســرمايهگذ­8 B ملكي كــه بيش ‪ 8 ‬ طبقه يا ســه طبقه مجو نــد8 صرt نميكند. بــا 8ين طرu يــك 8< برB8 ما باقيســت ‪ ‬ 8ينكه خانه خو 8 8گــذ8 كنيم. يا ‪8 u ‬ما مســتضعفا محر مــا 8 8ين 8مر 8ضي 8ســت؟ يا 8ين طــرu ظالمانه كه عمو مــر جما 8 8 به تظلم خو8هي 8 8شــته 8ســت با نظر حضــرZ با < مر منطبق 8ست؟ قطعا چنين نيســت. 8مامي كه ما ميشــناختي­م 8ينگونه نبو 8نتظا 8 يم كســاني كه 8عيــه حفظ ثا حضرZ 8 8 ند نيز چنين عمل ننمايند. 8كنــو ‪ ‬ 8ين مجا‪ 8 S‬ همه مســئولا به يژ< مقا معظم هبــرB مدظله8لعال­ي، ياســت محتر جمهو ، 8عضاB شــو B8 عالي شهرســا B معما B شهر 8 B شــو B8 شهر تهر8 8ســتمد8 طلبيد< لغو كامل مصوبه شــو B8 عالي شهرســا B معما ‪8 B‬ يــر8 با عنو8 طرu بهســا B (تفصيلي يژ<) بافت پير8موني حسينيه بيت حضر‪8 Z‬ ما خميني( <) محله جما 8 مصو‪ 8 /1380 3/28 P‬ خو8ستا يم. حفــظ 8بنيه ثا مرتبط با بيــت حضر‪8 Z‬ ما بايد منحصر به 8ماكن مينهاB مربوp به 8يشــا باشــد نه خانههاB مر جما 8 ، كه غير 8 8ين جفايي 8ســت نخســت حق 8ما سا < يست ما سپس مر علاقهمند فد8يي 8ما . فلســطينيه­ا ستانه موعد 8جــرB8 طر ‪8 u‬ لحا3 با 8 مايش <ها موشك به ژيم صهيونيســت­ي 8ين با < هشد8 8 ند. بــه گــز8 T 8يســنا، خبرگز8 B ســما فلسطين 8عــلا كر كــه مقا مت فلسطين بامد8 ير 20 موشك 8 بر‪ B8‬ مايش به سمت يا شليك كر ند. طبق 8ين گز8 T، 8ين موشــكها ‪ ‬ تعييــن شــد< بر‪8 B8‬ جــرB8 طرu ژيم صهيونيســت­ي برB8 8لحا3 بخشهايي 8 كر8نه باخترB به 8 8ضي 8شغالي مايــش شــدند پرتاP نها ســاعت ‪30 ‬ قيقه 8 8مه يافت. 8 يو 8سر8ئيل مايش 8يــن موشــكها 8 پيا 8ضحــي" بــر ‪8 B8‬ تــش ژيم صهيونيستي خو8ند. بسمه تعالي مر تـب مسـطو , مضـاء هالـي محتر7 جما 5 , ساكنين شريف محل مو گو هي , تأييد ينجانب , ميد, 7 هرچه سـريعتر مصوبه ناصو ] مزبو لغو , مـر 7 عزيز جما 5 نيـز بتو نند مانند سـاير مناطق حق ساخت,سـا& شته باشند. " سيدمهد ما7 جما ني 99/4/7 بقيه صفحه 8 سا!ما )گهى ها& "!نامه جمهو & سلامى همه "! ! ساعت 8 صبح لى 20 (پنج شنبه ها تا ساعت ‪13( 30:‬ )ما; ; يافت )گهى ! همشهريا گر مى ميباشد گهى تعا نى ها سر سر كشو صفحا ميانى نامه جمهو سلامى تلفن تما :77644410 77644411 نمابر:77644412 77644420-9 خلى78 77 شهيد مظلو‪ ‬ يت لله بهشتى: يك مسـلما! گا برخو با مكتبها فكر فلسـفى جتماعى نو، نه حشت مىكند نه خو باخته تسليم ست نه تحجر نشا! مى هد بلكه موضعگير منطقى گاهانه . ‪PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R‬ ‪PressReade­r.com +1604278 4604‬ ‪ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY‬ ‪COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW‬

© PressReader. All rights reserved.