Jomhouri Eslami : 2020-07-02

صفحه اول : 10 : 10

صفحه اول

10 پنجشنبه 12 تير 1399 - شما 11741 - سا چهل ‪ ‬ خرين گز شها & تشسو& كلينيك سينا طهر صد ' شما حا. , هو حر7 مطهر ضو Aستانه ميلا حضر% ضا( جا باختن 19 نفر " مجر"حيت 25 نفر )| تلفـن تمـا‪9 h‬ - 77644420 ( خلـى34( همه 7 &A بجز پنجشنبهها &ساعت30/10 تا 12 فر8 مفسد8 8قتصا B پناهند< شد نا به كشــو هاB بيگانه فاصله ماني 8ندكي پس 8 ستگيرB برخي 8 8ختلاسگر8 همدستا نا ، تأســفبا 8ســت. چر8 بايد 8ين 8فر8 به 8حتي 8مو‪ S8‬ ســرمايهها­B ملي 8 به تا L8 ببرند ‪ ‬ كشو هاB بيگانه با خيالي سو < گا بگذ 8نند؟ 8 ئيس محتر ستگا< قضــا 8نتظا مي كه پر ند< مجرما كلا 8قتصا B 8 كه كم هم نيســتند چند سالي 8ست ند8 يا خا L 8 كشو بد 8جر‪8 B8‬ حكا قطعي بسر ميبرند، به جريا بيند8 ند با 8عما‪8 S‬ شــد مجــا Z8 بر‪ B8‬ نا ، باعث جلب 8عتما بيشتر مر به ستگا< قضا شوند. *يك شـهر,ند تهر ني: B يا شــد: ســرعت عمــل عملكــر تشنشــانا 8مد8 گــر8 عالي بو نخســتين تمــاf برB8 يافــت كمك ســاعت 20:46 برقر8 ‪ ‬ ساعت 21:20 قيقه نخستين مصد 8 ساختما خا L شد. 8 جمله ئيس ساختما بو < 8ست. تحقيقــاZ 8ين مينه 8 ســاعاتي پس حا ثه غا شد< همچنا 8 8مه 8 . هد8 ند مو 8ينكه گفته ميشو 8فر8 B 8ين خصو} ستگير شد<8ند گفت: 8ين مرحله 8 تحقيقاZ بحث با 8شــت يا ســتگيرB مطرu نيســت بلكه مامو 8 حاS تحقيــق پيگيرB موضوF هســتند. همين مينــه نيز مدير، مدير 8خلي، مســئوS بخش تصويربر 8 B متصدB بخش ســانترS8 مانگا< به عنو8 8فر8 مطلع به پليس مد< تحقيق 8 نها حا‪8 S‬ نجا‪8 ‬ ست. جانشــين ئيس پليس تهر8 با < 8ينكه يا 8يــن پر ند< فر B متو8 B يا تحت تعقيب قر8 8 گفت: هيچ فر B تا كنو جريا سيدگي به 8ين پر ند< متو8 B نشــد< تحقيقاZ به شكل عا B 8لبته با فو يت حا‪8 S‬ نجا‪8 ‬ ست. هد8 ند 8فز : با ســتو قضايي محل قرنطينه شــد< 8جا < ‪ ‬ خر ‪8 L‬ فر8 غير فاقد مجو پليس مقا قضايي به 8خل ‪ 8 < ‬ نميشو تا تحقيقاZ تكميل شو . جانشين فرماند< 8نتظامي تهر8 بز گ با بيا 8ينكــه چندين تيم تخصصي پليس ســيدگي بــه 8ين پر نــد< 8 به جديت ســتو كا 8 ند گفت: خو8ســت ما 8 شــهر ند8 8ين 8ست كه 8خبــا مربوp به حا ثه ‪ 8 8 ‬منابع ســمي، مرتبط معتبر پيگيرB كنند به شــايعاZ 8ين مينه توجه نكنند. 8 قوF بخش خبرB - خرين گز8 شا‪ 8 Z‬ تشسو B كلينيك ســينا 8طهر حكايت 8 جا باختن 19 نفر 8ين حا ثه 8 . علت قيق حا ثه تشسو B 8نفجا شامگا< سهشنبه مركز ماني سينا مهر 8طهر حو8لي تجريــش كه منجــر به جــا باختــن 19 نفر مجر حيت 25 نفر گر يد. هنو مشــخص نشــد< 8ست 8ما تيمها‪ B‬ تشنشاني طبق گز8 شا‪8 Z‬ ليه 8علا كر ند كه 8شــكا‪8 S‬ صلي سيســتم بر3 نگهد8 B سيلند ها‪8 B‬ كسيژ بو < 8ست. كتر پيمــا صابريا ئيــس مركز 8 ژ8نس تهر8 گفت گويي يدئوكنفر8ن­سي با خبرنگا 8 8ظها كر : صحنه حا ثه تشســو B مركز ماني ســينا 8طهر 18 نفر فوZ شــدند؛ يك نفر حين ســيپي به بيما ســتا منتقل شــد كه متأسفانه B نيز فوZ شد؛ به 15 مصد خدماZ ســرپايي 8 8ئه كر يم ‪ ‬ صحنه ترخيص شــدند ‪9 ‬ نفــر نيــز به بيما ســتا منتقل شــدند كه با پيگيرBهاB صو Z گرفته تما‪8 ‬ ين 9 نفر شر8يط مناسب پايد8 B 8 ند. ‪8 B ‬فز : علت حا ثه بايد توسط متخصصين بر ســي شــو نتيجه كا شناســي 8 8ئه شــو ؛ ساختماني كه چا 8نفجا شد، يك مركز ماني ( B كلينيك) بو < 8ست كه مركز تصويربر 8 B، مايشــگا< جر8حــي محد 8شــته 8ســت كه متأسفانه چا حريق شد. ئيس مركز 8 ژ8نس تهر8 متذكر شــد: ســه شنبه شب 8 8نفجا گا هليومي كه نجا جو 8شــت، جلوگيرB به عمل مــد حاS حاضر 8فر8 متخصص حاS بر ســي هســتند كه علت حا ثه چه بو < 8ست؛ 8لبته 8ين حا ثه تا حد يا B قابل پيشگيرB بو < 8ست. صابريــا پاســخ بــه 8ين ســؤS8 كــه يا تشســو B عمد< بو < يا خير تصريــح كر : خصو} علت تشســو B بايد كا شناسا نظر بدهند. مديركل پزشكي قانوني 8ســتا تهر8 هم 8 8تما كا تعيين علت مرگ قربانيا حا ثه 8نفجا حريق ‪ ‬ كلينيك ســينا 8طهر خبر ‪ 8 ‬ گفت: 8جســا 14 نفر ‪19 8 ‬ جانباخته به خانو8 <هايشا تحويل 8 < شد< 8ست. سخنگوB سا ما تشنشاني خدما‪8 Z‬ يمني شهر 8 B تهر8 هم گفت: تعد8 كشتههاB حا ثه 8نفجا تشســو B كلينيك ماني شــماS تهر8 به 19 نفر سيد. سيدجلاS ملكي گفت: 15 نفر ‪ ‬ چها نفر مر هستند. B خاطر نشا كر : با تلا‪ T‬ تشنشانا 20 نفر 8 8فر8 8ين حا ثه نجاZ يافتند مصد ما نيز به بيما ستا شهدB8 تجريش منتقل شد<8ند. به گفته ســخنگوB ســا ما تشنشــاني خدما‪8 Z‬ يمني شهر 8 B تهر8 8ين حا ثه حو8لي ســاعت 21 سه شنبه شــب بر 8ثر 8نفجا كپسوS 8كسيژ ‪ 8 ~‬ قوF حا ثه بلافاصله به سامانه ‪8 125‬ علا شد. مامو 8 تشنشاني 8 چها 8يستگا< به محض 8طلا‪ 8 F‬ قو ‪ F‬ تشســو B كلينيك ســينا، به محل 8عز 8 شدند ‪ ‬ 8 8مه نيز مامو 8 8 ژ8نس 8مد8 گر8 هلا‪8 S‬ حمر نيز محل حا ثه حضو يافتند. حضا 5 نفر & مقصر 5 حتمالي 8 ســتا تهر8 نيز تشريح خرين جزئياZ 8 پر ند< تشســو B كلينيك ســينا 8طهر گفت: ســتو 8حضا 5 نفر 8 مقصــر8 8حتمالي حا ثه هشد سا&ما5 هو شناسي نسبت به خيزB گر , خا' ‪11 ‬ ستا5 نامه ها' شما خو ننـدگا$ محتر لطفا نامه هـا' خو حد كثر يك صفحه بـا خـط خو نـا با قيـد نـا - نشـانى 7 تلفن تمـاh سـاR نماييد ســا ما هو8شناســي نســبت به خيــزT گر خا† ‪8 11 ‬ ســتا كشو تا 8مر (12 تيرما<) هشد8 . 8 ســا ما هو8شناسي با صد هشــد8 نگ با 8شا < به T با شديد < 8ست: 8ين شــر8يط جو‪8 B‬ مر (12 تيرما<) 8ســتا هاB خر8سا ضوB،ســمنا ، جنوP تهر8 ، شــما‪8 S‬ صفها يز موجب خيزT موقــت گر خا† بويژ< ســاعاZ بعد8 ظهر 8 8يل شب ميشو . 8ين شــر8يط جوB كاهش يد 8فقي كيفيت هو8، 8حتماS ســيب به ســا <هاB موقــت گلخانهها، ســقوp تابلوهاB تبليغاتي 8شــياB سبك شكستن سرشاخه ختا ‪ 8‬ پي 8 بنابر8ين محكم كر سا <هاB موقت، تابلوهاB تبليغاتي پوشــش گلخانهها 8تخاj ســاير 8قد8ماZ پيشگير8نه توصيه ميشو . 8 8مه 8ين هشد8 با 8شا < به حاكميت با ها‪ < 120 B‬ مد< 8ســت: ‪8 T ‬ين با ها 8مشب (12 تيرما<) موجب خيزT گر خا† 8ستا هاB خر8سا جنوبي شماS سيستا بلوچســتا ميشو كه كاهش يد كيفيت هو8 ‪ 8‬ پي 8 بنابر8ين ســا ما هو8شناسي نسبت به 8حتياp تر جا

© PressReader. All rights reserved.