Jomhouri Eslami : 2020-07-02

صفحه اول : 12 : 1154917711

صفحه اول

7 &نامه سياسى جتماعى صبح مدير مسئوC " سر;بير مسيح مهاجر[ حضر ما ضا عليه لسلا فرمو ند: نشانى تهر: - بها ستا - : خيابا مجاهدين :سلا - بر مجلس شو : :سلامى ياكم * لحر+ * لحسد فانهما هلكا لامم لسالفة تلفن كدپستى نشانى لكتر,نيكى ,&نامه جمهو [ سلامى نشانى پست لكتر,نيكى صند,ƒ پستى 77644420-9 1154917711 نمابر 77644418 & حر‪7 …‬ حسد بپرهيزيد &ير ين 7 متها گذشته نابو كر A ست. بحا لانو ، جلد ‪346 … 75،‬ www.jepress.ir info@jepress.ir 12 11155-4973 پنجشنبه 12 تير 1399 - ‪ 10‬ يقعد 1441 - 2 جولا 2020 - شما 11741 - سا چهل ‪ ‬ تظاهر @ "! خشم" ; فلسطين عليه معامله قر " لحاK كر نه باختر جها ‪ ‬ سانه " بــه تظاهرZ8 گســتر < سر8ســر 8 8ضي فلسطيني ند. به گز8 ‪8 T‬ يســنا، هز8 8 نفر 8 مــر به همر8< هبــر8 گر <هاB مقا مت فلســطين 8ين تظاهرZ8 شركت كر ند. بــه گز8 T مركز 8طلاF ســاني فلســطين، بنياميــن نتانياهــو، نخســت ير ژيم صهيونيســت­ي 8 مدZها قبل 8علا كــر < بو كه 8 11تير 8ين طرu 8 به 8جر8 ميگذ8 . شبكه عبرB با »كا « تأكيد كر كه ظاهر8 تهديدهاB گر <هاB مبا فلســطيني مانع 8 8جرB8 طرu 8لحــا3 كر8نه باخترB موعد مقر شد. 8خير8 گر <هاB مبا فلسطيني 8ين طــرu ‪8 8‬ علا جنــگ" عليه ملت فلسطين 8نســته ‪8 ‬ ما گي مقا مت برB8 پاسخ قاطع به خبر 8 < بو ند. نظاميــا ژيم صهيونيســت­ي به يــژ< كر8نــه باخترB ســت به با 8شــت گســتر < فلســطينيا ســركوP تظاهرZ8هــ­ا فعاليتها عليــه طر‪8 u‬ لحــا3 كر8نــه باخترB ند. جر 7& لمپست: A &, سر ئيل بر قد 7 شو منيت عليه ير 5 بر با فت " يك نامه چاپ فلســطين 8شــغالي با 8شــا < به حمايت ســيه، چين يگر كشــو ها 8 تو8فق هســته‪8 B8‬ ير8 جلسه يشــب شــو ‪8 B8‬ منيت، 8 8نقضاB تحريم تسليحاتي 8ير8 8بر8 نگر8ني كر . نامــه »جر 8لمپســت« يا 8شــتي به قلــم »يونا جرميباP« به بر ســي نز يك شــد تا يخ 8نقضاB تحريم تســليحاتي 8ير8 ســا ما ملل جلســه ســه شنبه شب شــو ‪8 B8‬ منيت پر 8خته نوشــت: موضع كشــو هاB يگر با < 8ير8 ، B تل يو برB8 تصويب طرu 8شنگتن عليه تهر8 8 بر با 8 . 8بتد‪8 B8‬ ين يا 8شــت با بيا 8ينكه جنگ بين مريكا 8ير8 بر ســر تحريم تسليحاتي، ‪ B8 8 ‬بُعد بز گتر ميباشد، مد< 8ست: »8 S، تســليحا‪8 Z‬ تمي 8ست ‪ ‬ ميز8 قد تي 8ست كه سپا< پاسد8 8 8نقلا‪8 P‬ سلامي ميتو8ند منطقه به نمايش بگذ8 ، نه فقط مبا لاZ تسليحاتي«. 8ين نامه ضمن 8شــا < به تلاTهــاB »مايك پامپئو« ير خا جه مريكا جلســه شو ‪8 B8‬ منيت برB8 قانع كر 8عضا بــه تمديد تحريم تســليحاتي 8ير8 ، نوشــت: »موضع 8عضاB مختلف شــو ‪8 B8‬ منيت 8ين جلســه نشــا هند< موضع نها خصو} مســائل چندبُعــدB تقابل مريكا 8ير8 بو «. جر 8لمپست تحليل كر : »8گر 8سر8ئيل به نباS موفقيت طــر‪ u‬ مريكا [عليه 8ير8 ] بــو به برخي تحركا‪8 Z‬ خير ضد 8ير8ني توســط ســا ما هاB بين8لمللي بيطر‪8 t‬ ميد 8شت، جلسه سهشنبه شب شــو ‪8 B8‬ منيت 8ثباZ كر 8ين 8ستر8تژB هيچ شانسي برB8 موفقيت ند8 «. نويسند< 8ين يا 8شــت سپس به حمايت سيه چين 8 8ير8 پر 8خت: »چين ســيه فقــط با طرu پامپئو مخالفت نكر نــد. نها بيباكانــه، نتيجهگيرB مقاماZ فتــر بير كل ســا ما ملل ‪ 8‬ كر ند... حالي كــه 8ين يافتهها قر8 بو بهانه 8صلي برB8 تمديد تحريم تسليحاتي 8ير8 باشد... بعلا < چين ســيه به 8نتقا 8 ژ8نس بين8لمللي 8نرژ‪8 B‬ تمي 8 8مه 8 ند«. 8يــن نامه با بيا 8ينكه ســيه چين خو 8 ملز به مخالفت با 8تها نيهاB سا ما ملل ژ8نس 8تمي به 8ير8 مي 8ننــد، 8فز : »8 نظر نها، تمــا تنشهاB كنوني تقصير 8يالاZ متحد< 8ســت كه مي‪ 8 2018‬ تو8فق هسته‪8 B8‬ ير8 خا L شد«. جر 8لمپســت ضمن 8شــا < به 8نتقا كشــو ها‪ B‬ لما ، 8نگليــس فر8نســه 8 مريــكا به ليــل خــر ‪ 8 L‬ برجا با گر 8نــد تحريمهــاB يكجانبه جلســه يشــب، 8 8مه 8 : » نها نشــا 8 ند 8 لويت 8صلي نها حفظ مســير تو8فق 8ست«. نويســند< 8ين يا 8شــت همچنين تحليل كر : »مهمتر 8 هر چيز 8ين 8ست كه بيشــتر حاضر نشست شو ‪8 B8‬ منيت تمايلــي به تقابل با 8ير8 بر ســر تحريم تســليحاتي ند8 ند نگر8 هســتند چنين تقابلي، 8 لويت مهمتــرB به نا تو8فق هســته‪ 8 B8‬ تضعيف كند... نها با 8ظها Z8 خو نشــا 8 ند مريكا هيچ جايگاهي برB8 فعاS كر مكانيســم با گر 8ند تحريمهاB ســا ما ملل عليه 8ير8 ، جهت 8عماS فشا برB8 تمديد تحريم تسليحاتي، ند8 «. 8يــن نامــه پايا j8عــا كر كه حتي بســيا ‪ 8 B‬ متحــد8 ســنتي مريكا نيز با چين، ســيه 8يــر8 مو8فق هستند كه 8شنگتن ساSها‪8 B‬ خير مانند يك قلد بر8بر تقريبا تما طرuها تو8فقهاB بين8لمللي عمل كر < 8ست. 8ين نشست، 8عضاB شو ‪8 B8‬ منيت ضمن خو8ست 8 مريكا 8ير8 برB8 پايبندB به تو8فق هســتهB8، تر8مپ 8 به ليل غا مجموعــه‪ 8 B8‬ تحركاZ 8قد8ماZ تلافيجويان­ه با خر ‪ 8 L‬ برجــا 8عماS تحريمها‪8 B‬ قتصا B، مقصر بحر8 فعلي 8نستند. نامــه نيويو †تايمزنيــز بــا 8شــا < به 8نــز ‪ B8‬ مريكا نشســت شــو ‪8 B8‬ منيت، به نقل 8 چند يپلماZ نوشــت: پيشــنها 8شــنگتن با < تمديد نامحد تحريم تسليحاتي 8ير8 محكو به شكست 8ست. ملت فلســطين ير چها شنبه ‪ ‬ خشــم" محكوميــت طر‪8 u‬ لحا3 كر8نه باخترB طرu به 8صطلاu صلح معامله قر ســت " " " تر مپ: & ست چين بيشتر , بيشتر خشمگين ميشو7 با 8فز8يش تعد8 مبتلايا به كر نا مريكا، تر8مپ گفت كه 8 بيشتر بيشتر" 8 ست چين بر سر پاندمي ير f كر نا خشمگين" ميشو . بــه گــز8 T پايگا< خبــرB هيــل، نالــد تر8مپ ئيسجمهــو ‪ B‬ مريــكا پيامــي توييترB نوشــت: همانطــو كه به چهر< شــت شــيو‪8 F‬ يــن پاندمي سر8ســر جها خصوصا لطمه فاحــش كه مريكا 8شــته 8ست، نگا< ميكنم، بيشتر بيشتر 8 ست چين عصباني ميشــو . مر ميتو8نند ‪ 8 ‬ ببينند من هم ميتو8نم ‪8 8 ‬ حســاf كنم. 8ظها Z8 ئيسجمهو B مريكا با < چين كه گما مي 8ين ير ‪ 8 f‬ نجا شر F شد< باشد، شر8يطي عنو8 ميشو كه مريكا با 8فز8يش تعد8 مبتلايا به ير f كر نا مو8جه شــد< 8ســت. بر8ســا‪ f‬ ما 8نشــگا< جانز هاپكينز، مريكا 8 ما غا 8ين پاندمي بيش ‪2,6 8 ‬ ميليو مو 8بتلا به ير f كر نا 8 ثبت كر < ستكم 127 هز8 ‪286 ‬ تن بر 8ثر 8بتلا به كر نا سر8ســر مريكا جا 8 <8ند. مريكا بالاترين ميز8 8بتلاB 8نه 8 جمعه گذشــته با 8بتــلا‪45 B‬ هز8 ‪498 ‬ تن بــه كو يد-19 تجربه كر . 8يالاتــي مانند فلو يد8، تگــزf8، كاليفرنيــ­ا يز نا با 8فز8يش تعد8 مبتلايا ست پنجه نر ميكند. ئيسجمهو ‪ B‬ مريكا، چين 8 بابت گســتر‪8 T‬ ين پاندمي مو 8نتقا قر8 8 < 8ســت ميگويد 8ين كشو 8 8يل بحر8 شــفاt عمل نكر < 8ست. 8ما مخالفا تر8مپ ميگويند كه سر نش چين 8قع تحريف 8فكا عمومــي مريكا 8 ناكاميهاB لت تر8مپ مقابله با 8ين پاندمي 8ست. " " عفو بين لملل: طر` لحاƒ جر قانو5 جنگل ست سا ما عفو بين8لملل طرu ژيم صهيونيستي برB8 8لحــا3 بخشهايــي 8 كر8نه باختــرB 8 غيرقانوني" خو8ند. به گز8 ‪8 T‬ يســنا، به نوشته نامه 8لقد‪8 f‬ لعربي، ســا ما عفو بين8لملل بيانيهB8 با < طرu ژيم صهيونيســت­ي بر‪8 B8‬ لحا3 بخشهايي 8 كر8نه باخترB بــه 8 8ضي 8شــغالي، نوشــت: مقامــا‪8 Z‬ ســر8ئيل بايد هرچهســريع­تر طر‪8 u‬ لحا3 8 كنا بگذ8 ند؛ چر8كه 8ين مســأله قو8نين بين8لمللي 8 نقض كر < چندين هه نقض منظم حقو3 فلسطينيها تشديد ميكند. عفــو بين8لملــل همچنيــن 8 جامعــه بين8لملــل خو8ســت كه 8قد8ماZ قاطعانه‪ 8 B8‬ عليــه طر‪8 u‬ لحا3 شــهر†هاB غيرقانوني 8سر8ئيل 8 8ضي فلسطين 8نجا هد. هميــن حــاS، صالح حجــا B، معــا بخش خا ميانه شــما‪ S‬ فريقا عفو بين8لملل ســخناني 8يــن با < 8ظهــا كر : قانو بين8لملــل 8ين با < كاملاً 8ضح بو < 8لحا3 غيرقانوني" 8ســت 8 8مه مملكت به چه كساني بسپا يم؟ " 8ين يك 8صل طبيعى 8ست كه »8لناf على ين ملوكهم« عمل فتا مامد8 هبر جامعه بر مر ‪8 ‬ ثر ميگذ8 8ين يك 8صل طبيعي 8ست. مر نگا< ميكنند ببينند مامد8 ها چه جو عمل ميكنند به هما صو Z به سو عمل گر8يش پيد8 ميكنند. 8ين يك 8صل طبيعى 8ست. پس 8گر قر8 8ست حركت جامعه به سو خد8 ‪ 8< ‬ خد8 باشد، بايد پيشو8يا پيشتا 8 مامد8 8 جامعه، فتا شا ، بينششا ، 8عتقا 8تشا ، عبا تشا ، نما شا ، <شا ، لباسشا ، ضع خانو <شا ، ضع ندگىشا ، صِدقشا ، 8ستيشــا ، 8مانتشا ، مر ستيشا ، عد8لتشا همه چيزشا ، 8لگو نمونه8 8 8سلا باشد. 8گر نمونة صد صد نه، لا8قل نو پنج صد يا نو صد. بر 8ين 8ســاf، موضع حزP جمهو 8سلامي مو 8 8 ¥ مملكت 8ين 8ست كه مملكت ما جامعة 8ســلامي ما نظا مديريت، 8 بالا گرفته تا پايين بايد به ســيلة كســانى 8 8 < شو كه هر عمل نها نز يك كنند¥ مر به 8سلا باشد. 8ين سياست 8سر8ئيل بيتوجهي 8 نشا مي هد. به قو8نين بين8لمللي " تركيه متهما5 قتل قاشقچي فر غيابي محاكمه ميكند نامــز جماS قاشــقچي 8عــلا كر تركيــه قصد 8 تــا 20 مظنو به قتل 8ين نامهنگا منتقد ســعو B 8 كه كنسولگرB عربســتا ‪8 ‬ سلامبوS كشــته شــد، به صو Z غيابي تا يخ سو ژ ئيه محاكمه كند. به گز8 T خبرگز8 B فر8نسه، خديجه جنگيــز نامز 8ين نامهنگا 59 ســاله گفته 8ســت كه لت تركيــه قصد 8 تا جمعه (ســو ژ ئيــه) 20 مظنو شامل معا سابق محمد بن سلما ، ليعهــد عربســتا 8 به صــو Z غيابي محاكمه كند. 8 ســتا هاB تركيه 8حمد 8لاسيرB، معا ئيس 8طلاعاZ عربستا سعو 8لقحطانــي 8 بــه قتل 8يــن نامهنگا متهم كر <8ند. 18 مظنو يگر شــامل ماهر مطرP، عامل 8طلاعاتي عربســتا كــه ســفرهاB خا جــي بــا ليعهد عربســتا همر8< بو ، بــه قتل عمدB حشيانه متهم شد<8ند. نامز قاشــقچي گفت كه 8ين 8 گا< برB8 محاكمه غيابي 8ين 8فر8 جمعه 10 صبح به قت محلي برگز8 ميشو B نيز نجا حضو خو8هد 8شت. همچنين 8گنس كالاما گز8 شــگر يژ< ســا ما ملــل 8مــو قتلهاB فر8قانوني، عمدB بــد محاكمه نيز 8ين جلســه حضو 8 . 8 ستا هاB تركيــه بــرB8 مظنونا ســعو B كه تركيه نيســتند، حكم پيگر با 8شــت صا كر <8ند. منبع شهيد بهشتي؛ حز] جمهو سلامي(1390)؛ صص50-49 – تفسير سياسى ئيس موسا پايتختها عربي چه مى كند؟ نخســت ير ژيم صهيونيســت­ي به شا< ‪ 8 ‬ 8 تبــاp با طــرu »8لحا3« كر8نه باخترB تحويل 8 < 8ست. 8ين حالي 8ست كه پيشتر، يك مقا 8 نــي خبر 8 < بو كه شــا< 8ين كشــو حاضر به گفت گوB تلفني با نخست ير ژيم صهيونيستي نشد< 8ست. ســانههاB عربي هفتههاB گذشــته گــز8 T 8 ند كه ئيس موســا با هدt 8ســتماF مو8ضع كشــو هاB عربي با < طــر‪8 u‬ لحــا3 كر8نه باختــرB 8طلا‪ 8 F‬ برنامهها‪ B‬ نها بــرB8 مقابله با 8ين طرu، گفــت گوهايــي 8 با هبر8 ســاB كشو هاB عربي 8 جمله ‪ 8 ‬ مصر هفتهها‪ B‬ يند< خو8هد 8شت. پايــگا< خبرB نامــه 8لعربي 8لجديد هم 10 خر 8 8فشــا كر كه كوهن برB8 گفت گــو مــو طــر‪8 u‬ لحــا3 كر8نه باختــرB بــه صــو Z پنهاني بــه مصر ســفر كر < تا با مقامــاZ مصر‪ 8 B‬ جمله »عباf كامل« ئيس ستگا< 8طلاعاتي 8ين كشو حضو »سامح شكرB« ير خا جه مصر يد8 8شته باشد. يك پايگا< مريكايي موسو به يفنس 8 نيز هفته گذشته 8 سفر يوسي كوهن به پايگا< عين 8لاســد" عر38 خبر 8 . طبق گز8 ‪8 T‬ ين سايت، كوهن جريا ســفر خا جي خو به منطقه خا ميانه به برخي كشــو هاB عربي همانند كويت 8ما Z8 سفر كر < سفر غيرمنتظر<‪ B8‬ پنجشنبه گذشته به عر38 8شت ‪ ‬ نجا با برخي مشا 8 مريكايي پايگا< عين 8لاسد يد8 كر . بر8سا‪8 f‬ عاB پايگا< خبر مزبو ، B علا < بر 8ين با ژنرS8 8ســكوZ ماكين" يكي 8 هبر8 ســنتكا مسئوS سمي پايگا< يايي مريكايي بحرين نيز يد8 گفت گو كر < 8ست. بر8ســاf گــز8 T ســايت يا شــد<، كوهن كه مشــا 8 شــد بنيامين نتانياهو 8مو 8منيتي نيز هست، به تا گي 8بط 8ستر8تژيكي 8 با برخي هبر8 كشو هاB عربي غا كر < 8ست. پايگا< مريكايي ميد‪8 S‬ يســت مانيتو هم گز8 T 8 كه يد8 ئيس موســا 8 برخي كشو هاB عربي با < معامله قر 8لحا3 كر8نه باخترB بو < ‪ ‬ 8ين يد8 با < خد8 هاB جديد منطقه تحولاZ 8بط بين8لمللي ســايه شيوF ير f كر نــا گفت گوها‪8 B‬ ســتر8تژيك بين بغد8 8شنگتن تبا S نظر شد< 8ست. مقا هاB ژيم صهيونيســت­ي ‪ 8‬ ما 8علا تصميم بر‪8 B8‬ لحا3 مناطقي 8 كر8نه باخترB به يگر مناطق 8شــغالي، يد8 ها تماfهايــي 8 با مســئولا كشــو ها مختلف ســا ما ملل 8شته8ند كه يكي 8 مهمترين 8ين تلاTها ســفر" يوســي كوهن" ئيس سا ما جاسوسي 8سر8ييل موســا ‪8 ‬ چهر<هاB نز يك به نتانياهو به ‪ 8 ‬ 8 عاB سفر به برخي كشو هاB عربــي 8 جمله بــه پايگا< مريكايي عين 8لاسد" عر‪8 38‬ ست. نالد تر8مپ ئيــس جمهو ‪ B‬ مريكا ‪28 ‬ ژ8نويــه 2020 طي نشســت خبرB مشــتر† با بنيامين نتانياهو نخســت ير 8ســر8ئيل كا~ ســفيد 8 بخشي 8 طرu بــه 8صطلاu صلح خا ميانــه" نمايي كر . چا چو‪8 P‬ ين طرu، شــهر†هاB يهو Bنشين (كر8نه باخترB) به عنو8 بخشــي 8 خا† 8ســر8ئيل معرفي شد< حاكميت 8سر8ئيل بر منطقه ¤غو8 8 نيز 8 8مه خو8هد يافت. پيش 8 8ين بر8ســاf تو8فق 8سلو سا‪1993 S‬ با تشكيل حكومت خو گر 8 فلســطين بخش 8 8ين كشــو شامل غــز< كر8نه باختــرB - حد 20 صد 8 خا† فلســطين- با شــر طي 8ختيا 8ين حكومت قر8 گرفت 8كنو 8سر8ييل بــه كر8نه باخترB طمع كــر < به نباS 8شغا ‪ S‬ 8ست. هميــن 8ســتا نتانياهــو ‪17 ‬ مي2020 طي ســخناني پا لما ژيم صهيونيســت­ي (كنســت) گفت كــه يگر قــت 8لحــا3 شــهر†هاB غيرقانونــ­ي يهو Bنشــين كر8نــه باخترB به خا† 8ســر8ئيل فر8 سيد< 8ست كه 8علا كر 8 8بتدB8 ما< جولاB (11 تير 1399) 8جر8يي خو8هد شد. همين 8ســتا 8ين ژيم تلاT خو برB8 هماهنگي با برخي كشو هاB عربي مسئولا بين8لمللي نباS گرفت، برخي ســانههاB ژيم صهيونيســت­ي ‪ 8‬جمله پايــگا< صهيونيســت­ي" 8لا" هاB گذشــته 8 ســفر يوســي كوهن" ئيس موسا 8ســر8ئيل به ‪ 8 ‬ ستانه 8علا طر‪8 u‬ لحــا3 كر8نــه باخترB يــد8 با عبد8لله شــا< 8 خبر 8 .8ين پايگا< گز8 T 8 كه يد8 يوســي كوهن با عبد8لله موضوF مخالفت 8ما با طرu 8لحا3 بخشهايــي 8 كر8نه باخترB مو بر ســي قر8 گرفت.كانا‪13 S‬ نيز گز8 T 8 كه كوهن پيامي 8 »بنيامين نتانياهو« ئتلا‚ لفتح: خر a نير,ها خا جي & عر ƒ خو سته ملي ست ســخنگو‪8 B‬ ئتلا‪8 t‬ لفتح عر38 تأكيد كر خر L نير هاB خا جي 8 عر38 يك خو8سته مر مــي ملي 8ســت با < سا شــي صو Z نميگير . به گز8 ‪8 T‬ يســنا، به نقل 8 شبكه خبرB 8لميا ين، 8حمد 8لاســدB، ئيس فر8كســيو ســند ملي ســخنگو‪8 B‬ ئتلا‪8 t‬ لفتح عر38 به مناســبت صدمين ســالر 8نقلا‪1920 P‬ مر عر38 عليه 8شــغالگر8 8نگليسي گفت: حاكميــت كامل جز با خر L تمــا نير هاB خا جي 8 عر‪ 38‬ ســيطر< كامل بر مر هاB ميني، يايي هو8يي محقق نخو8هد شــد. 8ين مسئله‪8 B8‬ ست كه نه مر نه ما هرگز ‪ 8 ‬ ست نخو8هيم كشيد. هــا ‪8 B‬ لعامرB، ئيس 8ئتــلا‪8 t‬ لفتح نيز گفت: 8كنو ما تحقق ثباZ كامل عر38 پايا تما مد8خلههاB خا جي با ســا B عر38 فر8 سيد< 8ست. " بو يس جانسو5: به عنو 5 ,ست سر ئيل ميخو هم طر` لحاƒ جر يي نكند " نخست ير 8نگليس مطلبي نوشت، طر‪8 u‬ لحا3 كر8نه باخترB به 8 8ضي 8شــغالي 8بط به شكوفايي ميا ژيم صهيونيستي جها عرP 8 تهديد ميكند ‪8 ‬ نظــر لند 8ين 8قــد 8 نقض قو8نيــن بين8لمللي غيرقابل قبو ‪8 S‬ ست. به گز8 ‪8 T‬ يســنا، بو يس جانســو نخســت ير 8نگليس، مقالهB8 كه برB8 پايگا< يديعو‪ Z‬ حا نوZ نوشــت، مــو موضع كشــو T خصو} طرu لت ژيم صهيونيســت­ي بر‪8 B8‬ لحــا3 كر8نه باخترB به 8 8ضي 8شــغالي، 8بتد8 بــا تأكيد بر تعهد خو T كشــو T به فا‪ 8 F‬ 8سر8ئيل 8منيت نوشت: »من با نا 8حتي طرuهاB پيشنها B مربوp به 8لحا‪8 3‬ 8ضي فلســطيني 8 نباS كر < 8. من به عنو8 يك ست، تحســينكنن­د< حامي ما ‪8 8‬ لعمر 8سر8ئيل، نگر8نم كه 8ين طرuهاB پيشــنها B هدفشــا بــرB8 تامين 8منيت مر ها‪8 B‬ سر8ئيل شكست خو < با منافع بلند مدZ خو 8سر8ئيل مغايرZ 8شته باشند. طــر‪8 u‬ لحا3 باعث بــه خطر 8فتا پيشــرفتي كه 8ســر8ئيل مينــه بهبو 8بطش با جها 8ســلا عرP حاصل كر <، ميشو . من هيچگا< به 8ند8 < 8لا معتقد نبو < 8 كه منافع 8ســر8ئيل با منافع نز يكترين شــركاB ما جها عر‪ 8 P‬ جمله بــا همكا BهاB 8منيتي بالقو< عليه تهديدZ8 مشتر† تلاقي 8 . طر‪8 u‬ لحا3 به منزله نقض قو8نين بين8لمللي 8ست. 8ين طرu هديهB8 به نهايي 8ســت كه ميخو8هند 8ئما هما ماجر8هاB قديمي 8 با < 8سر8ئيل 8 8مه هند. مجلس هلند لحاƒ كر نه باختر غيرقانوني خو ند " مــن عميقا 8ميــد 8 كه 8ين طر‪8 u‬ لحــا‪8 3‬ جر8يي نشــو . 8گر 8ين طر‪8 u‬ جر8يي شــو ، 8نگليس هيچگونه تغييــرB ‪ 8‬ خطو‪1967 p‬ به جز مــو8 B كه ميا طــرt مو مــو تو8فق قر8 گرفتند، به ســميت نخو8هد شناخت. " " فشا جزئيا% طر` لحاƒ كر نه باختر ؛ سر ئيل نبا. شغا. مناطق بيشتر ست يك شبكه 8سر8ئيلي جزئياZ نقشه تهيه شد< توسط لت 8ين ژيم 8 بر‪8 B8‬ لحا3 بخشهايي 8 كر8نه باخترB فاT كر . به گز8 ‪8 T‬ يسنا، شبكه كا 8سر8ئيل با 8فشاB جزئياZ طر‪8 u‬ لحا3 بخشهايي 8 كر8نــه باختر‪8 B‬ علا كر نقشــه تهيه شــد< توســط تل يو 8 8ضي بيشــترB 8 نســبت به نقشه 8 8ئه شــد< توسط مريكا طرu موســو به معامله قــر بر ميگير . 8يــن شــبكه گــز8 T ‪8 8 ،‬ ســر8ئيل پيشنها 8لحا‪8 3‬ 8ضي 8طرt8 شهر†هاB صهيونيســت نشين ‪20 ‬ شــهر† يگر ‪ 8 < 8‬ 8ســت كه نقشههاB تهيه شد< توسط مريكا جو ند8 ند. طبق 8ين گز8 T، نقشه 8سر8ئيل شامل 8صلاحاتي نقشــه 8 8ئه شــد< طرu موســو به معامله قر مريكا 8ســت. نتانياهو تلاT كر < كه صد jكر شــد< نقشــه 8شنگتن يعني 8لحا‪30 3‬ صد 8 8 8ضــي كر8نه باخترB 8 حفظ كند به همين منظــو نتانياهو پيشــنها 8 < كه بــه جا‪8 B‬ 8ضي مذكو بخشــي 8 8 8ضي منطقــه معر t به صحــرB8 يهو 8 ، كر8نه باخترB 8 به فلسطينيها بدهد. شبكه كا 8سر8ئيل 8 8مه 8علا كر نقشــه لت ژيم صهيونيســت­ي نقشه 8غلب 8<هــاB موجو بــد تغيير باقي ماند< 8ست. همچنين 8ين شــبكه به نقــل 8 منابع سياســي 8ســر8ئيلي گــز8 T 8 ، نتانياهو صــد 8لحا3 شــهر† بيــت ¦يل" نز يكي 8 8لله شــيلو" ميا 8 8لله نابلس 8ســت، چر8كه 8ين شــهر† 8 8هميت يني برخو 8 هستند 8لحا‪8 3‬ ين مناطق بيانگر 8هميت لابيگرB مسيحيا كليســاهاB 8نجيلي" مريــكا به ســو نتانياهو تر8مپ 8ست. به نبــا‪8 S‬ قــد 8 مجلس هلنــد تصويــب لايحه غيرقانونــ­ي" خو8نــد 8لحا3 كر8نه باختــرB به 8 8ضي 8شغالي، ير خا جه فلسطين 8 8ين تصميم مجلس هلند 8ســتقباS كر < ‪ 8 ‬ تقويتكنند< جبهــه بين8لمللي 8تحا يه 8 پا مقابل 8ين طر‪8 u‬ شغالگر8نه 8نست. به گز8 ‪8 T‬ يسنا، به نقل 8 خبرگز8 B سمي فلسطين ( فا)، مجلس هلند بــا 8كثريت 8 پيشنويس طر‪8 u‬ 8ئه شــد< 8بطه با غيرقانوني 8نستن 8لحا‪8 3‬ 8ضي كر8نه باخترB به ژيم صهيونيستي 8 تصويب كر . مجلــس هلند بــا تصويب 8ين طــر‪ 8 u‬ لت هلند 8تحا يه 8 پا خو8ست صو ‪8 Z‬ لحا‪8 3‬ 8ضي فلسطيني، مجا Z8هايي 8 بر ژيم صهيونيستي 8عماS كند. 8ين 8ســتا، ياƒ مالكي، ير خا جه فلســطين ضمن 8ســتقبا‪ 8 S‬ 8ين تصميــم مجلس هلند 8ظها كر : 8ين تصميم با تلاT سفا Z ما هلند، 8قد 8 شجاعانه" هلند همســو بــا قو8نين بين8لمللي نيــز تلاT هبرB فلســطين ‪ f8 ‬ محمو عباf، ئيس تشكيلاZ خو گر 8 ممانعت 8 8لحا3 به ست مد. " " " " " " " " " " " " " " " ‪PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R‬ ‪PressReade­r.com +1604278 4604‬ ‪ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY‬ ‪COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW‬

© PressReader. All rights reserved.