Jomhouri Eslami : 2020-07-02

صفحه اول : 5 : 5

صفحه اول

5 پنجشنبه 12 تير 1399 - شما 11741 - سا چهل ‪ ‬ خطا ستا مقابله با كر7نا به تعطيلي 7باA ماكن 7&شي خو ست حسن يز ني: لطفا كشتي تعطيل نكنيد! سريعترين مر ير $: مسئولا$ فقط به فكر فوتباR هستند ســتا مقابله بــا كر نا ‪ T ‬ نســبت به عايــت پر تكلهــاB بهد8شــتي لا بــرB8 جلوگير‪ 8 B‬ تعطيلي با < 8ماكن شي تأكيد كر . به گز8 T پايــگا< خبرB تحليلي پزشــكي شــي 8ير8 ، 8طلاعيه شــما < 18 ســتا مقابله با كر نا ‪ T ‬ مد< 8ست: با توجه به ند شــيوF بيما B كو يد ‪ 19‬ ها‪8 B‬ خير ما 8علا شد< مبتلايا مرگ مير ناشــي ‪ ، 8 ‬ 8ين ســتا ضمن هشــد8 به 8هالي T خصوصاً ســت8ند كا 8 ليگهاB فوتباS، باشــگا<هاB بدنســا B 8ستخر 8 8 ، 8نتظا 8 به منظو حفظ ســلامت شكا 8 جلوگير‪ 8 B‬ تعطيلــي مجد يد8 ها 8ماكن شــي 8ين عزيز8 با قت حد8كثرB نسبت به عايت ستو 8لعملهاB بهد8شتي 8هتما ند. بديهي 8ســت تا فع 8يــن همهگيرB نظا Z ســتا با همــكا ‪Z8 8 8 B‬ كل ‪ T‬ جو8نا 8نشــگا<هاB علو پزشكي 8ستا ها بر حسن 8جرB8 ستو 8لعملهاB مذكو به طو مستمر موكد 8 8مه خو8هد 8شت. ســريعترين مــر 8يــر8 ميگويــد بــا با گشــايي مجموعههاB شــي تمركز حساســيت مسئولا به سمت فوتباS فت به ساير شتهها 8 جمله 8لمپيكيها توجه لا نشد. ســريعترين مر 8ير8 به شــر F تمريناZ خو پس 8 با گشــايي مجموعههاB شي 8شــا < كر گفت: نز يك به ما< 8ســت كه شــگا<ها با شــد<8ند من هم شــگا< فتا‪8 P‬ نقــلاP به صو ‪8 Z‬ نفر8 B تمرين ميكنم. 8لبته 8 يي تقريبا ‪ < 10‬ هم مشهد 8شتم. شكا 8لمپيكي 8ير8 ما < ‪100 B ‬متر مو بر ســي برنامههاB خو توسط فد 8سيو گفت: با قاB مبيني(سرپرست فد 8سيو ميد8ني) مو برگز8 B ‪ 8 ‬ نبــاS كر جدBتر تمريناتم، صحبت كر <‪ 8‬ علا < بر 8 B مشــهد، خو8ست شركت مسابقاZ 8يمونــد ليگ، چند مســابقه بين8لمللي ‪8 B ‬ خا جي ير نظر مربي فر8نســو 8B 8شتم كه نظرT مساعد بو قوS حمايت 100 صد 8 8ما هنو 8 يي تشــكيل نشد< 8ست. 8ميد 8 هر چه تر 8ين 8تفا3 بيفتد. ‪ 8 ‬ 8ين مو 8فز : خو8ســتم 8ين بو كه 8 B 8خل كشــو ‪ 8 ‬ بيستم خر 8 شر F شو كه نظر قاB مبيني هم مســاعد بو 8ما تصميم بر 8ين شد كه تا ما طرu موضوF شو B8 فني منتظر خبر فد 8سيو باشم. مــن هم 8 يي ‪ < 10‬ مشــهد برگــز8 كر به تهر8 برگشتم. تفتيا مــو پايا قر8 8 مربي فر8نســوB خو گفــت: 8 نجايي كه قر8 8 مربي 8 تما شــد< با ‪ 8 ‬ 8 تباp نيســتم. تقريبا 8 8خر ساS گذشته بعد ‪8 B 8 ‬ فر8نسه بو كه قر8 8 ما تما شد هنو قر8 8 جديد نبسته8يم. خو8ست تمديد ‪ 8 8 <‬تا ير نظر مربي 8 كا كنــم. 8 طرفي پنج مســابقه بين8لمللي هم نظر 8 كه شركت كنم. ‪ 8 ‬ مو مســابقاZ بر مر B مد نظر خو بيا كر : مســابقا‪21 8 Z‬ مر 8 ما< شــر F ميشو تا 30 شــهريو 8 8مه 8 كه سطوu مختلف 8يموند ليگ، لد چلنج بين8لمللي 8ست. ‪ 8 ‬ 8 8مه 8فز : 8ستا يو هاB ميد8ني 8 خر 8 ما< با شــد<8ند تمريناتم 8 به صو Z شخصي پيش ميبر . فد 8سيو 8 8خر تير ما< مســابقه‪ B8‬ نظر گرفته كه 8گر مشكل خاصي پيش نيايد، برگز8 ميشو 8ما فكر ميكر با توجه به پيش بو 8لمپيك منسجمتر كا كنند. تيم ملي فوتباC بد" هو ; مقابل عر K " بحرين؟ بايد با شدZ بيشتر‪8 B‬ جر8 شو . هميــن مينه، ئيــس كميته پزشــكي يوفــا 8عــلا كــر < تما با BهاB ملــي فصل پاييز بد برخي 8 كشــو ها‪ B‬ سيايي 8 حيث عايت پر تكلهاB بهد8شتي نسبت به 8 پا كشــو هاB توســعه يافته ضعيفتر هستند. 8 هــم 8 8يــر8 مقابــل تيمهاB بحريــن عــر38 بــا كــر < بو ند تــا مليپوشــا به پشــتو8نه حمايت تماشــاگر8 ، به 8حتي 8يــن تيم 8 شكســت هــد به عنــو8 تيم صد نشين 8هي مرحله بعد شو . با توجــه به 8ين كه تيــم ملي فت ســه با B خو ‪ 8‬ خا L 8 خانــه برگز8 كر <، با B تهر8 بد حضو تماشاگر بيشتر به سو قيبا تيم ملي 8ير8 خو8هد شــد كه هجمه هــو8 8 8 ‪ B ‬ ها نخو8هد بو . حــاS حاضر تيــم ملي به علت نتايــج ضعيــف ‪ ‬ فت باخت مقابل بحرين عر‪ < 38،‬ ســو گر هــش قــر8 8 ‪8 4 ‬ متيا كمتر 8 قيبا خــو يعني عر‪ 38‬ بحرين كسب كر < 8ست. بر 8ين 8ســاf، برنامه با BهاB تيم ملي فوتبا‪8 S‬ ير8 ‪ ‬ برگشت به 8ين شر‪8 u‬ علا شد: 8يــر8 - هنگ كنگ (پنجشــنبه 17 مهر) كامبوL - 8ير8 (سهشنبه 22 مهر) 8يــر8 - بحرين (پنجشــنبه 22 با ) 8ير8 - عر38 (سهشنبه 27 با توجه به شــيوF كر نا، 8حتمالا تيم ملي بد حضو تماشــاگر8 8 8مــه با Bها‪8 B‬ نتخابي جا جهاني به ميد8 مي . پــس 8 ما<هــا بلاتكليفــ­ي، برنامه با BهــاB معوقــه ‪ 8‬مرحله ‪8 ‬نتخابــي جــا جهانــي قا < ســيا 8علا شــد تيم ملــي طبق پيشبينيهــ­ا، مهر با ســاS جا B چها يد8 سرنوشتسا خو 8 برگز8 ميكند. با 8ين حاS هنــو محل برگز8 B مسابقا‪8 Z‬ سوB نها هاB بين8لمللي 8عــلا نشــد< مشــخص نيســت با Bهــا طبــق ‪S8 ‬بــه صــو Z ميزبا ميهما برگز8 ميشــو تماشــاگر8 ميتو8نند 8 تيم خو شــگا< حمايت كنند يــا به علت 8 8مه شــيوF كر نا، با Bها كشو ثالث يا پشت هاB بسته برگز8 ميشو . 8ين 8قــد 8 فيفا به علت 8 8مــه شــيوF كر نا كشــو هاB مختلف جها 8ســت. حاS حاضر كر نا برخي 8 كشو ها 8 L گرفته كا شناســا پيشبيني ميكنند پاييز ضعيت 8نتقا‪8 S‬ ين بيما B بدتر خو8هد شــد پر تكلهاB بهد8شتي حســن يز 8ني بعد 8 مشــخص كر تيم جديد خو ليگ كشــتي، ‪ 8 Z 8 ‬ بهد8شــت خو8ست كر 8جا < برگز8 B مسابقاZ كشتي 8 بدهد. حسن يز 8ني كه ساS گذشته جريا تمريناZ پيش 8 برگز8 B جا باشــگاهها­B جها مصد مجبو شــد پاB خو 8 به تيغ جر8حا بســپا ، 8ين ها تمريناتش 8 به صــو Z جدB نباS ميكند. با 8ينكه هنو مجو برگز8 B مســابقاZ كشتي صا نشد<، حسن يز 8ني 8ميد 8 8ست ليگ كشتي برگز8 شــو چو 8ين قابتهــا تنها منبــع مدB برB8 كشتي گير8 8ست. نابغــه جويبــا B كشــتي 8يــر8 گفت گويي ضعيــت خــو T 8 بعد 8 8نجا چند مــا< تمريناZ كشــتي مطلــوP توصيف كر گفت: 8مــر بعد 8 مذ8كر8تــي كه 8نجا شــد، با تيم 8ير8 مــاS قر8 8 8مضا كر . 8مساS ليگ برتر كنا 8ين تيم هستم. 8ميد 8 8 Z بهد8شت هر چه تر مجو برگز8 B مسابقاZ كشتي 8 صا كند تا با عايت پر تكلهاB بهد8شتي مسابقاZ برگز8 شو . ‪8 B ‬فــز : ليــگ برتــر تنهــا منبــع مــدB شــكا 8 به يژ< كشتي گير8 8ست. 8 مسئولا 8 Z بهد8شــت ستا مقابله با كر نا ميخو8هم كه تد8بيرB بيانديشــن­د تا 8ين مســابقاZ ما مقر برگز8 شو شو هيجا به كشتي برگر . كشتي گير8 8 همين ليگ ميتو8نند مد كســب كنند صو Z برگز8 نشــد مســابقاZ ضعيت خوبي نخو8هند 8شت. حســن يز 8ني پاســخ بــه 8ين ســؤS8 كه تيم با 8 بز گ 8ير8 مثل ســاS گذشــته 8كثر ستا <ها 8 جمع كر < شــانس نخســت قهرماني 8ست، گفت: ما 8ميد 8 به قهرماني هســتيم، 8ما تيمهاB يگرB هم هســتند كه 8ين شــانس 8 8 ند. 8ير8 ماS چند ســاS پشت سر هم قهرما ليگ برتر باشگاههاB جها شــد<. 8سپانســره­ا تيمهاB قد تمندB برB8 ليگ 8مســاS جلو مدند فكر ميكنم قابت خوP جذ8بي بين تيمها شكل بگير . ‪ B‬ پايــا عنو8 كر : ليــگ برتر قطعا باعث ميشــو كشتي گير8 ما < مسابقاZ بز گتر شوند بيشتر 8 8ين يگر ‪8 ‬ مسابقاZ نباشند. شـر يط تمرينـي نكر ند لمپينهـا فر هـم ســريعترين مر 8ير8 به شر8يط تمريني شكا 8 ســاير كشو ها 8شــا < بيا كر : من با خيلي 8 قبايم كشــو هاB يگر 8 تباp ‪ 8 ‬ مي 8نم كه شــر8يط تمريني بر8يشــا فر8هم شد< 8ســت. نها كمپهاB شــي 8يز له كــه 8 نظر بهد8شــتي تغذيــه كنترS ميشــوند، تمرين ميكننــد. ‪ T ‬ قهرماني با يك ما< تمريــن نميتو8 چند ما< تعطيلــي 8 جبر8 كر به ما گي ســيد چو مانبر 8ست بايد با برنامه يزB باشــد 8ما 8ين مينه ضعيف عمل شــد< ‪ B ‬ كا ما تأثير گذ8شته 8ست. ‪ 8 ‬ مو توجه مســئولا T كشــو به شر F مســابقاZ فوتباS بيتوجهي به ســاير شــتهها گفت: شــايد همه نيــا به ليل طرفــد8 8 يــا محبوبيت فوتبــاS به فكر با گشــايي ليگ كشو شــا باشــند 8ما 8ينگونه نيست كه ســاير شتهها 8 ها كنند. نگونه كه خبر 8 خيلي 8 كشــو ها كمپهاB شيشا برB8 تمرين 8لمپينها با 8ست، حالي كه تمركز حساسيت ما B فوتباS بو ليگ شــر F شد 8ما به 8لمپينها ملي پوشــا نقد B كه بايد توجه نشــد< هنو هم بلاتكليفي هستند. حضو تماشــاگر8 برگز8 ميشو فعلا با گشت هو8 8 8 به شگا<ها ضر تي نــد‪ 8 .‬ نتيجه فعلا نبايد 8نتظــا با گشــت هــو8 8 8 بــه شگا<ها بو . نتيجــه بــا توجه بــه برگز8 B با BهــاB ليــگ برتر 8يــر8 بد حضو تماشــاگر،شــايد هم پاييــز مجــو برگــز8 B با حضو تماشــاگر8 8 به 8يــر8 ندهد تيم ملــي مجبــو شــو بــد حمايت هو8 8 8 به مصاt قيبانش بر . 8يــن 8تفــا3 حالــي 8ســت كه مســئولا تيم ملي تا پيــش 8 8ين حســاP يــژ<‪ B B8‬ حمايــت يا AFC AFC لغـو لمپيـك بز گتريـن لطمـه بـه , &B ست * كا تيمملـي ميشو ؟ شـو ‪ 8 ‬ 8 8مــه 8فز : 8صلا ســت ند8 ، فكر كنم كه 8لمپيك لغو ميشــو . ســن 8 قهرماني كوتا< مدZ 8ســت شكا 8 خيلي < بالا هم ‪ ‬ يا سه < 8لمپيك شــركت ميكنند. خوشــبختان­ه مــن يك < شــركت كر <‪8 8‬ ما 8گر 8لمپيك توكيو لغو شــو ، تا ساS 2024 بايد منتظر باشــيم كه 8ين قفه هشت ساله ما يا ‪8 B‬ ست كا 8 ســخت ميكند. 8ميد 8 جها به حالت عا B برگر 8تفاقاZ خوبي برB8 همه بيفتد. لغو 8لمپيك بز گترين لطمه به ‪8 T ‬ست. تفتيا پاســخ به 8ين ســؤS8 كه يا توكيو خرين 8لمپيك شماســت؟ بيا كــر : خير 8لمپيــك ‪ 2024‬ پا يس برگز8 ميشــو من هم چند ما< 8 ساS 8ين شهر ير نظر مربي فر8نسوB تمرين ميكنم، نتيجه خيلي ست 8 كه با BهاB پا يس، بهترين 8لمپيك 8 شي 8 باشــد. به حضو 8لمپيك پا يس كه قطعا فكر ميكنم حتي نيمنگاهي هم به 8لمپيك 2028 لس نجلس 8 . 8گرچه فيفا تصميماتش 8 پس 8 مشو Z با كنفد 8ســيو هاB محلي 8جر8يي ميكند 8ما مشخص 8ست كه با ) با B با 8ســتقلاS، كا بك بزند ماشينسا B با بر عوƒ كند. شــاگر 8 نكونا 8ين يد8 موقعيتهاB يا B تو8نســتند خلق كنند به حقشا كه بر بو سيدند. 8يــن پنجمين بر پياپــي تيم نكونا بــو ، 8 پيش 8 ماشينســا B موفق شد< بو تيمش 8 بر8بر 8ستقلاS، شــهرخو ، پيكا شــاهين پيــر 8 مين بير بيا . كو پنج پير B پياپي پس 8 شــش ساS برB8 فولا Bها تكر8 شد، ها ليگسيز هم با حسين بــا B باخته 8 بر8بر فركي موفق شــدند تا قهرما ليگ شــوند. فولا فصل 8 هفته تا ششــم موفق شــد تا پنج بر پياپي بر8بر تيمهاB فجر سپاســي، صباB قم، 8ماT گيلا ، 8< هن شهر ‪ B‬ 8ستقلاS خو ستا به ست بيا . تيم نكونا با 8شــتن jهن برنــد< تفكر موفقيت برB8 بر ميجنگد 8ين jهنيت تو8نســته بسيا فولا 8 بــه جلو ببر تا پــس ‪ 8 ‬ با ‪8 B‬ كنو جايگا< ســو جد S قر8 بگير يكي 8 8صليترين مدعيا كسب سهميه باشد. تمركز مسئولا5 , فوتبا. ست 8ين ند< مو تأثير تعطيلي فعاليتهاB شي بــر ما گــي برنامه يزB خو به 8يســنا گفــت: خيلي تأثيرگــذ8 بو ، مخصــو} 8ينكه قفهB8 ســه ماهه طولانــي مد‪8 Z‬ يجا شــد. علا < بر 8ين مســئولا بعد 8 با گشايي باشگا<ها، برخلاt تصو بيشتر به فوتباS شــر F ليگ 8ين شــته 8هميت 8 نــد، حالي كه به ساير شتهها توجه لا ‪ 8 8 ‬نظر بحث سلامتي، گرفتن تست، برگز8 ‪8 B‬ ها سر ســاما 8 به مسابقاZ نكر ند. نكونا7 به فولا قهرما5 سيد فولا خو ســتا پس ‪6 8 ‬ ســاS با هم به پنج بر پياپي ســت يافت كــه ما فو83لعا

© PressReader. All rights reserved.