Jomhouri Eslami : 2020-07-02

صفحه اول : 6 : 6

صفحه اول

6 پنجشنبه 12 تير 1399 - شما 11741 - سا چهل ‪ ‬ با!خو ني جنايت 12 تير ‪ "! ; ‬ فشا حقوK بشر )مريكايي *حمله موشكي نا, Aمريكايي به هو پيما مسافر ير 5 عمد بو يا سهو ؟ 8 هــم تير 1367 هو8پيماB مســافرB 8يربا‪8 f‬ ير8 كه 8 بند عباf عا ‪ُ ‬ بيبو ، بر فــر8 P هاB خليج فــا f ‪ ‬ نز يكي جزيــر< »هنــگا « مــو هجو موشــكي يگا هاB يايي متجا مريكايي مســتقر P هــاB خليج فا f قــر8 گرفت همه 290 مســافر خدمــه 8عم 8 مر ‪ ‬ كو † نوجو8 به شها Z سيدند. 8مر 8فشــاB حقو3 بشــر مريكايي 8ســت. مريكاييهــ­ا تا يخ خــو 8نو‪ F8‬ حاS با ســي قانوني غا شد< بو . لس سپين ئيس قت كميته نير هاB مسلح سنا‪ B‬ مريكا نيز مصاحبه‪j8 B8‬ عا كر : »هيچكد‪9 8 8‬ صفحه نمايشــگر 8 8 كشــتي، هو8پيمايي 8 حالت حمله نشــا نمي هنــد. هيچكــد ‪ 8 8‬ نو8 هــا، 8ثر ‪ 8 B‬ سيگنا‪2 S‬،مو 8ستفا <هو8پيماهاB نظامــي جو ند8 . همه ســتگا<ها حاS نشــا 8 يــك فر ند هو8پيمــا‪8 B‬ يرباf حا ‪8 S‬ LگيرB هستند.« تما مو8 فو3، حاكي ‪ 8 ‬ 8ســت كه نا ينســنس 8 غيرنظامي بــو هدفي كه بر B صفحــه 8 8 بو گاهي كامل 8شــته 8ست. شــايد بتو8 شــليك تير موشــك به ســمت 8يرباf 8 نيــز يكي 8 لايل يگر بر‪ B8‬ گاهي نا 8 غيرنظامي بو هو8پيما برشمر چر8كه 8گر نها گما ميكر ند هدفشــا t8 -‪8 14‬ ست با يك موشــك نيز ميتو8نســت­ند ‪ 8 ‬ سرنگو كننــد، 8ما چو هد‪ t‬ نهــا يك هو8پيماB بز گ مســافرB بــو <، بــر‪8 B8‬ طمينا 8 نابو B كامل 8قد 8 به شليك موشك كر <8ند. ينسنس يك كلمه، پا گاني متحر† بو كه به ليل 8شــتن تجهيزZ8 پيشرفته ميتو8نست هم ما هو8، يا ير يا جنــگ كند. 8ين نا ما خو گر8نترين نمونه 8 نا ها بو يك ميليا لا قيمت 8شــت. 8ين نا پيشــرفتهت­رين نا جنگي موجو جها بو . 8ما 8ين كشــتي كه 8 8 T ميتو8نست شــعاعي بيشــتر 8 هو8پيمــا‪ B‬ 8كــس 8 پوشــش هد صبــح يكشــنبه 12 تير 1367 (ســو ژ ئيه 1988) با 8ســتقر8 يــر 8لا پر 8 هاB تجا B، هو8پيماB غوSپيكر 8يربا‪8 f‬ ير8 8 كه 8 بند عباf بــه مقصــد بي حــاS پر 8 بــو هدt موشــكهاB خو قر8 ‪ 8 ‬ سرنگو كر . 8ين جنايت حالي صو Z گرفت كه خلبا پر 8 655 به نا »كاپيتا ضاييا « تا ما 25 با 8ين مســير 8 پيمو < بو به ليل مز8حمتها‪ B‬ شــكا نا گا مريكا، مرتب بر‪ B8‬ ها پيا ميفرستا . 8 يك كشتي بو ند، كه جــا باختند. ســاقط كــر هو8پيماB مسافربرB جمهو ‪8 B‬ ســلامي 8ير8 8 سوB جنايتــكا 8 مريكايي، حقيقت يكي يگر 8 مر8حــل يا يي 8ســتكبا جهاني با ملت بز گ 8ير8 برB8 تقويت متجا 8 عر8قي جبهههاB جنگ بو . مقامــا‪ Z‬ مريكايــي پس 8 8يــن جنايت سبعانه، ناشــيانه صد پا† كر صو Z مســأله بر مدند. حالي كه 8جســا 290 تن 8 سرنشــينا 8ين هو8پيما بــر ‪P B ‬هاB خلج فا f شنا بو ، مقاماZ نظامي مريكا با تكذيب خبر 8 يو تهــر8 مبني بر 8صابت موشــك مريكايــي به يك فر نــد 8يرباf، 8علا كر نــد كه يك هو8پيمــا‪ 8 14 t8 B‬ سرنگو كر <8ند! مقاما‪ Z‬ مريكايي سپس برB8 توجيه 8ين جنايــت نابخشــو ني، لايل ضــد نقيضي عنو8 كر < كوشــيدند 8يــن 8قد 8 خصمانه 8 يــك 8شــتبا< قلمد8 كنند! 8ما بــا توجه به مجهــز بــو كشــتي جنگي ينســنس به پيشرفتهتري­ن سيستمهاB ‪ 8 8 B‬ 8يانهB8 همچنين مشــخص بو نــوF هو8پيماB حاS پر 8 ، مســلم شــد كه 8حتما‪8 S‬ شتبا< جو ند8شــته 8ين 8قــد 8، كاملاً تعمدB خصمانه بو < 8ست. مقاماZ پنتاگو نســبت بــه حقايق 8قعه 8يجا تشــكيك كر < حالــي كه جنايت نيــر B يايي مريكا 8ضح شــكا بو ، شبهاتي خصو} مقصر نبو فرماندها نا ينسنس مطرu كر ند لي پس 8 چندB با 8عطاB نشــا لياقت شجاعت به عو8مل 8ين جنايت،مهر تأييدB بر ند. پــر 8 655 با هو8پيماB جنگند< 8ســت حتي برخي 8 عاها مبني بر 8ينكه نا ينسنس هو8پيما‪8 B‬ يرباf 8 با جنگند< 14 به ليل 8ينكه هــر هو8پيماهاي­ي با 8ند8 < يكســا هستند 8شتبا< گرفته 8ست.8ين شبهه 8نحر8في با نگاهي به قابليتهــا 8مكاناZ نا جنگي ينســنس 8 نا هــاB كلاf »تيكاند گا« فع خو8هد شد. 8 عا شد 8ين نا كه 8 8 8 هاB جستجوگر كوچكــي هدt بر B صفحه 8 8 ماني قابل تشــخيص 8ست كه 8 لاً كا 8يي ‪ 8 8 ‬ صد صد خو قر8 8شته باشد ثانياً شر8يط ‪ P ‬ هو8يي هم مســاعد باشــد كــه با توجه به فصل گرمــا ميز8 طوبت بالا خليج فــا f، به طو قطع هــر هو8پيما به يك شكل بر B صفحه 8 8 ظاهر ميشوند. 8ما قابل jكر 8ســت 8ســتفا < 8 سيســتم كنترS مــي يژگــي يگرنا گرفتــه قبل ‪ ، 8 ‬ حــا‪ L 8 S‬ گيرB بو < همچنينكد هو8پيما‪8 B‬يرباf 8ير8ني بر ‪3 B ‬قر8 8شــته كه به معناB غيرنظامي بو هو8پيما بو < 8ست. 8 ســويي گيرB بين ســه نا مريكايي حاضــر منطقــه يعنــي » ينســنس«، »مونتگومــر­B« »ســايد « خصــو} غيرنظامــي بــو هو8پيما ليــل يگرB بر 8طمينا » يليا 8جر « فرماند< نا ينسنس IR * ين كشتي كه ] ميتو نست شعاعي بيشتر & هو پيما 7 كس پوشش هد صبح 7 & يكشنبه 12 تير 1367 (سو ژ7ئيه 1988) با ستقر &ير لا$ پر7 &ها تجا ، هو پيما غوRپيكر يرباh ير $ كه & بند عباh به مقصد بي حاR پر7 & بو هدj موشكها خو قر 7 سرنگو$ كر . ين جنايت حالي صو گرفت كه خلبا$ پر7 & 655 به نا »كاپيتا$ ضاييا$« تا $ &ما$ 25 با ين مسير پيمو A بو 7 به ليل مز حمتها شكا نا7گا$ مريكا، مرتب بر $ها پيا ميفرستا Squawk Mode F- " " Mode AEGIS *مقاما مريكايي سپس بر توجيه ين جنايت نابخشو ني، لايل ضد 7 نقيضي عنو $ كر ‪7 A‬ كوشيدند ين قد خصمانه يك شتباA قلمد كنند! ما با توجه به مجهز بو $ كشتي جنگي 7ينسنس به پيشرفتهتري­ن سيستمها ‪ 7 ‬ يانه 7 همچنين مشخص بو $ نوZ هو پيما حاR پر7 &، مسلم شد كه حتماR شتبا‪7 A‬ جو ند شته 7 ين قد ، كاملاً تعمد 7 خصمانه بو A ست عقد گشايي جنايت با بر سي تحولاZ نظامي سا‪1367 S‬ نشا مي هــد نير B يايي مريكا كه همو8 < خليــج فا f حضو همر8< بــا قد Z تكبر 8شــته، ماني كه توسط نير B يايي سپا< پاسد8 8 تحت ضرباZ پي پي قر8 گرفت هيمنه شكست به نباS موقعيتي برB8 جبر8 جهه 8 ســت فته خو 8 ســويي يگر تحت فشا قر8 8 جمهو ‪8 B‬ سلامي 8ير8 برB8 خاتمه جنگ بو . مهرمــا< ســا‪1366 S‬ ماني كــه نا گا مريكايــي، نا گر < 8ير8ني 8 مو حمله قر8 8 < بو ند، يگا هايي 8 نير B يايي سپا< به فرماندهي شــهيد نا مهــد B موفق به ســاقط كر يك فر ند بالگر »سوپركبر8« مريكايي شدند. فر يــن ما< 1367 نيز نير B يايي مريكا طي عملياتي به سكوهاB نفتي سلما 8بوj حمله كر كه پاسخ نير ها‪8 B‬ ير8ني نيز 8قد 8 به مقابله با نها كر ند گيرB ‪ ‬ ميا 8ير8 مريكا ‪ 8 . ~‬ مجموF مــو8 فو3 8 ميتــو8 8 جمله علل 8نگيز<ها‪ B‬ مريكا برB8 حمله عمدB بــه هو8پيماB مســافر‪8 B‬ يربــاf جمهو B 8سلامي 8ير8 برشمر . 8قســا جنايتها 8 نســبت به مــر نيا جو8مع بشرB 8 8شــته8ند؛ جنايتهايي كه قطعا تا ههها بلكه قر هــا 8 حافظه تا يخ < نميشــو ؛ 8 بمبا 8 8تمي هير شميا ناكا 8كي با صدها هز8 كشــته تا تجا به عر‪ 38‬ 8فغانستا با ميليو ها 8 <. مــر ‪8 ‬ ير8 نيز 8 جنايتها خيانتهاB مريكاييهــ­ا 8مــا نماند<8نــد؛ هنــو كمكهاB مالي تسليحاتي مريكاييها به صد‪ 8‬ تهاجم حشــيانه به 8ير8 حافظه مر يا ما باقي ماند< 8ســت؛ 8ما شايد هيچ يك 8 جنايتها‪ B‬ مريكاييها قبا‪8 S‬ ير8 همانند حمله منشانه نا گا يايي مريكا بــه هو8پيماB مســافربر‪8 B‬ يــر8 ‪12 ‬ تير ‪ 1367‬ كشتن 290 مسافر، نا† نباشد. ميــا سرنشــينا 8يــن هو8پيمــاB مســافربرB، 66 كو † ير سيز < ساS، 53 ‪46 ‬ تبعــه كشــو هاB خا جي نيز بو ند 8 غيرنظامي بــو هو8پيما 8ســت. كاپيتا يويد كا لســو فرماند< نا »سايد « ‪ ‬ حا ثه، ســرنگوني 8يربا‪8 f‬ ير8ني 8 نقطه 8 L پرخاشگرB حشــتنا† يليا 8جر فرماند< »نا ينسنس« مي 8ند كه ‪4 8 ‬ هفته قبل 8 ‪ ‬ جريا گيرB با نا ها‪8 B‬ ير8ني كه هو8يي49 برخو 8 8ســت بر B صفحه 8ين 8 8 8ند8 < هدt بر8ســاf 8بعــا نمايــش 8 < نخو8هــد شــد، بلكه هدt يا 8صطلاحــاً »تا گت« با 8ســتفا < 8 يك كــد مخصو} به نــا بر B صفحه 8 8 ظاهر ميشــو بز گي AN/SPS- جنگي ينسنس 8ست كه 8ين سيستم شامل مجموعه‪ 8 B8‬ 8 8 هاB شناسايي، جستجوگر شنو 8ست بر8سا‪ f‬ نچه گز8 T تيم بر ســي 8 Z فا‪ F‬ مريــكا 8 عملكر 8ين سيســتم مد< 8ســت، تأييد ميكند كه پر 8 شــما < ‪ 655‬ ماني كه مــو 8صابت قر8 مد . شجاعت بر يك جاني! با 8ين حــاS مقا هــا‪ B‬ مريكايي پس 8 چنــدB، توهيني شــكا به ملــت 8ير8 ، مدS8 شجاعت بر گر » يليا سي 8جر « ناخد‪8 B8‬ ين نا جنگي 8ند8ختند بدين ســا حمايت ســمي خو ‪ 8 8 ‬8يــن جنايت 8علا كر ند. به هر تقديــر، 8ين جنايت نيز كنا جناياZ بيشما لت مريكا، پر ند< سيا< 8ســتكبا جهاني ثبت شد لكه ننگ يگرB بر تا † جنايتپيشگا نقش بست. يكي 8 مسائلي كه مطرu شد، 8ين بو كه 8شــتبا< نا مريكايي ينسنس تشخيص SSR-Code * لس سپين ئيس 7قت كميته نير7ها مسلح سنا مريكا نيز مصاحبه oعا$ كر : »هيچكد & 9 صفحه نمايشگر كشتي، هو پيمايي حالت حمله نشا$ نمي هند. هيچكد & نو ها، ثر & سيگنا‪2 R‬ ، مو ستفا A هو پيماها نظامي 7جو ند . همه ستگاAها حاR نشا$ $ يك فر7ند هو پيما يرباh حاR s7گير هستند.« " " Mode )گهى "قت ; ; سى )گهى ;عو@ مجمع عمومى عا;& بطو فوK لعا; "نوشت )گهى حصر " ثت )گهى تجديد مناقصه عمومى (نوبت "C) شـهر [ شـهريا نظر به سـتنا مجو& شو [ سلامى شـهر به شما 3037 مو ^ ‪98 12/27/‬ خصـو (جابجايـى لولـه گا& شـهر[ مابيـن ميد 5 جها , بسـيج) بـا عتبا 25/000/000/000 يا. & طريق تجديد مناقصه عمومى قد 7 نمايد. لذ & متقاضيا5 , جد شـر يط عو% بعمل مى Aيد جهت يافت سـنا مناقصه پس & تا يخ ‪A a ‬خرين Aگهى به فتر مو ,پيما5 قر شـهر [ شـهريا ,با نظر گرفتن شـر يط Œيل مر جعه نمايند. 1 - مبلغ سـپر شـركت مناقصه 250/000/000/1 يا. مى باشـد (, يز نقد[ به حسا] سپر شهر [ يا ضمانت نامه بانكى ) 2 - سپر نفر % ,. , ,7 تا &ما5 نجا7 معامله , قر مستر نخو هد شد. 3 - ساير طلاعا% , جزئيا% مربو~ به , گذ [ سنا مناقصه a گر يد ست. 4 - شهر [ يا قبو. پيشنها % مختا ست . 5 - هزينه ‪A a ‬گهى بر عهد برند مناقصه مى باشد . 6 - متقاضيـا5 مى بايسـت [ حـد قل تبه ‪ & 5‬ معا,نت برنامه يز[ ياسـت جمهو [ شته نفت , گا& باشند. 7 - ئـه تصويرگو هـى صلاحيـت پيمانكا [، يمنى پيمانـكا 5 ‪ &‬ كا , مو جتماعى , گو هى &B فز, بر [ خريد سنا مناقصه لز مى ست. 8 - Aخرين مهلت يافت سـنا مناقصه تا تا يخ ‪A 99 5/2/‬خرين مهلت قبو. پيشـنها % تا پايا5 ساعت [ هما5 ,& , تا يخ با& گشايى پاكت ها مو ^ 5/4/99 خو هد بو . تا يخ نتشا نوبت ,. :4/12/99 تا يخ نتشا نوبت ,7 : 99/4/19 جلسـه مجمع عمومـى عا [ بطو فوƒ لعا نوبت ,7 شـركت تعا,نـى كاميوند 5 خو ننـد يزيچه E سـاعت ‪ ,& 10‬ پنج شـنبه مـو ^ ‪ 04/26/99‬ محل فتر تعا,نـى بـه A E يزيچه، مقابل پـل Aهن ، تعا,نـى كاميونـد 5 يزيچه برگز مـى گـر . لذ & كليه عضاء عو% ميشـو با سـت شـتن كا % , يـا فترچه عضويـت E سـاعت مقـر محل مذكو حضو بهم سـانند , يـا صو % عد7 مكا5 حضو , تمايل به معرفى ,كيل نسبت به تكميل فر7 ,كالتنامه a شد Œيل Aگهى عو% قد 7 , بد, , , به جلسه تحويل گر . خانم منير نا [ فر&ند حمد بشناسـنامه شما 385 باستنا شها تنامه , گو هى فو% , ,نوشت شناسنامه , ثه، خو ستى بشما 271 تقديم ين شو نمو چنين شعا شته ست كه شا , 5 حمد نا [ بشناسنامه شما ‪ 310‬ تا يخ 06 بهمن 1383 گذشته , , ثه ,[ هنگا7 گذشت عبا تند & 1 منير نا [ فر&ند حمد بشناسنامه شما 385 نسبت با متوفى: فر&ند 2 مهـد[ نا [ فر&ند حمد بشناسـنامه شـما 6169892978 نسـبت با متوفى: فر&ند 3 مجتبـى نا [ فر&ند حمد بشناسـنامه شـما 6169915838 نسـبت با متوفى: فر&ند 4 ميثم نا [ فر&ند حمد بشناسنامه شما 6160071442 نسبت با متوفى: فر&ند 5 ناهيد نا [ فر&ند حمد بشناسنامه شما 6169745703 نسبت با متوفى: فر&ند 6 معصومه نا [ فر&ند حمد بشناسـنامه شـما 6169863579 نسـبت با متوفى: فر&ند 7 منظر نا [ فر&ند حمد بشناسنامه شما 356 نسبت با متوفى: فر&ند ينك با نجا7 تشـريفا% مقدماتى خو سـت مزبو ‪ ‬ يك نوبت Aگهى مىنمايد. تا هركس عتر ضى , يا ,صيتنامه & متوفى نز , باشـد. & تا يخ نشـر Aگهى ظر‚ يك ما به شو تقديم , لا گو هى صا خو هد شد. كلاسه پر,ند : 878-98/2` ,قت سيدگى: ‪ ,& 5/20/99‬ ,شنبه ساعت 11 خو ها5: نا7 , نا7 خانو گى: عبد لحسين يلمى خو سته: نتقا. سند خو ها5 خو سـتى تسليم شـو [ حل ختلا‚ حو& مركز[ ماهشهر نمـو كه جهت سـيدگى بشـعبه كـد 2 جا| گر يد ,قت سـيدگى تعيين شد بعلت مجهو. لمكا5 بو 5 خو ند , بد خو ست خو ها5 , به تجويـز ما 73 قانو‪A 5‬ ئين سـى مدنى مر تب يك نوبت ,&نامه سـمى جمهو [ سـلامى , يا يكى & جر يد كثير لانتشا Aگهى مىشو تـا خو ند Aقـا[ محمدجو غلامى & تا يخ نشـر Aگهى ظـر‚ يك ما بشـو [ حل ختلا‚ مر جعه , ضمن علا7 نشانى كامل خو نسخه ,7 خو ست , ضمائم يافت نمايد , ,قت مقر بالا جهت سيدگى حضو به هم ساند. 7 لف 16/175 ماهشهر جنب ثبت حو . تاƒ قاضى – – ضمناً به طلاi مى ساند كه با توجه به ما; ‪19 ‬ )ئين نامه نحو تشكيل مجامع عمومى تعد ; ) ء "كالتى هر عضو حد كثر سه l& " هر شخص غير عضو تنها يك l& خو هد بو;. ;ستو جلسه : – – – – - گـز B هيئـت مديـر , با& سـا5. - طـر` , تصويـب صو تهـا[ مالـى سـا. 98 - ئـه گـز B تغييـر % عضـاء , سـرمايه شـركت تعا,نـى - نتخـا] عضـا[ صلـى , على لبد. هيئت مدير با& سـا5. - تعيين خط مشـى Aيند شركت. * ,طلبا5 تصد[ سمت هيئت مدير , با& سى به موجب ما 2 ستو لعمل موظفند حد كثـر ظر‚ مد% يك هفته & نتشـا Aگهى عو% فر7 ,طلبـى تكميل , تحويل فتر تعا,نى نمايند. – – شو & حل ختلاp كد 2 ماهشهر هيئت مدير قاضى شو & حل ختلاp شعبه ;"d حقوقى يو - يوسف مر ;نژ ;& بهر"! كا"يانى - شهر; شهريا )گهى ;عو@ به مجمع عمومى عا;& ساليانه شركت توسعه خدما@ معدنى تدبير شما ثبت شركت : 61640 " شناسه ملى 1032062405­6 مز يـد , فـر,B مـو . غيرمنقـو. نوبـت ,7 بـه موجـب نامـه 9409978133­301840 مو ^ 09/30/1396 صا شـد پر,ند كلاسـه 940873 موضو| پر,ند جر يى 970075 ين جر ، محكو7 عليه , ثه مرحو7 عليمر شـيد[ محكو7 ست به پر خت 667/500/000/1 يا. ,جه نقد به عنو 5 صل خو سته حق محكو7 له باقر معصومى , مبلغ 375/000/83 يا. بابت هزينه جر يى حق ,لت كه با توجه به بلاغيه سـا. شـد به محكو7 عليـه مهلت مقر قانونى نسـبت به جر [ حكم قد مـى بعمل نيا, بنا به خو سـت محكو7 له به منظو ستيفاء محكو7 به , هزينهها[ جر ئى قسمتى & مو . غيرمنقو. محكو7 عليه & سو[ جر توقيف , توسط كا شناE سمى گسـتر[ به شر` Œيل توصيف , &يابى شـد , مقر ست & ساعت 9 لى 9/30 مو ^ ‪ 04/22/1399‬ محل جر [ حكا7 مدنى جوكا & طريق مز يد بفر,B برسـد مز يد & قيمت پايه كا شناسـى به شر` Œيل شر,| مىشو , به هر شـخص حقيقى يـا حقوقى كه بالاترين قيمت پيشـنها نمايد فر,خته خو هد شد. صد ,جه مز يد فى لمجلس بصو % ,جه نقد & خريد ,صو. , پس & نجا7 مر حل قانونى , صد, سـتو تمليك & سـو[ گا مربوطه، مـو مز يد بنا7 خريد منتقل خو هد شـد صو تيكه خريد مهلت يك ما مقر بقيه ,جه مز يد پر خت ننمايد، سپر ,[ پس & كسر هزينهها[ مز يـد به نفع ,لت ضبط , مز يد تجديد مىگر . صو % يصا. عتر ‡ & ناحيه شـخا Œينفع ظر‚ يك هفته & تا يخ مز يد نسـبت به نحو نجا7 مز يد تا سـيدگى به عتر ‡ & سـو[ گا ، مو مز يد به خريد تحويل نخو هد شـد. ضمناً متقاضيا5 به شركت مز يد مىتو نند مد% ‪ ,& 5‬ قبل مز يد با هماهنگى ين جر & ما. مو مز يد با& يد نمايند. ما. مو مز يد , بها[ 5A به ين شـر` سـت: مو &يابى عبا تست 1 يك قطعه &مين Aبى , قـع منطقه شـبد ليك به مسـاحت 1440 مترمربع هر متـر 2500 توما5 قيمت پايه 600/000/3 توما5/ 2 سـهم A] به ميز 5 , , نيم سـاعت با , Aبيا [ 12 شـبانه ,& & چا شـبد ليك همـر با منضمـا% , تجهيز % قيمت هـر سـاعت 000/000/15 توما5 بر بـر 500/000/37 توما5 سـت / 3 يك قطعـه &مين Aبـى& به مسـاحت 4700 مترمربع هر متـر 2800 توما5 معا . 13/160/000 توما5/ 4 سـهم A] به ميز 5 شـش ساعت , نيم با , Aبيا [ 10 شـبانه ,& & چـا Aƒيرلر همـر منضما% قيمت هر سـاعت 5/500/000 توما5 بر بر 500/000/37 توما5./ 5 سهم A] به ميز ‪6 5‬ ساعت با , Aبيا [ 12 شـبانه ,& & چـا قليـچ لى همر بـا منضما% هر سـاعت 12/000/000 تومـا5 معا . 000/000/72 تومـا5/ 6 يك قطعه &مين يم& , قع منطقه موسو7 به قديم جوكا به مساحت 2835 متر به ميز 5 هر متر 1500 توما5 بر بر 252/000/4 توما5 برA, گر يد ست. 7 لف 123 "نوشت )گهى حصر " ثت )گهى ;عو@ بدينوسيله & كليه صاحبا5 سها7 شركت شيميائى ثباتسا& (سهامى خا) بشما ثبت 16106 عو% بعمل مىAيد تا جلسـه ,& ,شـنبه مو ^ 4/23/99 ساعت 10 صبح محل كا خانه شيميائى ثباتسا& به A E: جا مخصو كر‪300 a‬ متر بعد & چها ير 5خو , پلا' 152 جهت شركت مجمع عمومى عا [ بطو فوƒ لعا ، حضو بهم سانند. 1- تصميمگير[ مـو مو . شـركت 2- چگونگى تسـويه حسـا] بـا طلبكا 5 شـركت 3- نتخـا] عضا[ هيـا% مديـر 4- تصميمگير[ مو سـاير موضوعا% صلاحيت مجمع خانم فرنگى ,شنضمير فر&ند بابامر بشناسنامه شما 4490123371 باستنا شـها تنامه , گو هى فو% , ,نوشت شناسنامه , ثه، خو ستى بشما 99/307 تقديم ين شـو نمو چنين شـعا شـته ست كه شـا , 5 حميد بيگى فر&ند على صغر بشناسـنامه شما ‪ 3379902195‬ تا يخ 29 خر 1399 گذشته , , ثه ,[ هنگا7 گذشت عبا تند & 1 فرنگى ,شنضمير فر&ند بابامر بشناسنامه شما نسبت با متوفى: &,جه 2 فاطمه بيگى فر&ند حميد شما شناسنامه: 6160054945 نسبت با متوفى: فر&ند 3 فائز بيگى فر&ند حميد شـما شناسـنامه: 6160094572 نسـبت با متوفى: فر&ند 4 سـتا بيگى فر&ند حميد شـما شناسـنامه: 6160006991 نسبت با متوفى: فر&ند 5 سـعيد بيگى فر&ند حميد شـما شناسـنامه: 4490123371 نسبت با متوفى: فر&ند ينك با نجا7 تشـريفا% مقدماتى خو ست مزبو ‪ ‬ يك نوبت Aگهى مىنمايد. تا هركس عتر ضى , يا ,صيتنامه & متوفى نز , باشـد. & تا يخ نشـر Aگهى ظر‚ يك ما به شو تقديم , لا گو هى صا خو هد شد. – – بدين ,سـيله & كليه سـهامد 5 شركت توسـعه خدما% معدنى تدبيـر (سـهامى خا) به شـما ثبت 61640 عـو% به عمل مى Aيد جلسـه مجمع عمومى عا [ مو ^ ‪ ,& 1399/04/26‬ پنجشـنبه E سـاعت 9 صبح محل فتر صلى شركت , قع صفها5 ، بلو نشگا ، كو[ شهيد ,حانى ساختما5 بهتاB سپاها5 تشكيل مى گر حضو بهم سانيد ;سـتو جلسـه: – – – مديرعامل مهد & نصيريا – )گهى ;عو@ مجمع عمومى عا;& سالانه شركت گلرv طب (سهامى خاP) به شما ثبت 155190 " شناسه ملى 1010197943­1 – ;ستو جلسه : – 1 - تصويب صو تها[ مالى سا. 98 شركت 2 - نتخا] با& E قانونى , على لبد. شركت 3 - نتخا] ,&نامه سمى شركت بدينوسـيله & كليـه سـهامد 5، ,كلا , نماينـدگا5 قانونـى صاحبا5 سـها7 شركت گلر^ طب (سـهامى خا) عو% به عمل مىAيد تا جلسـه مجمع عمومى عا [ سـالانه شركت ساعت 14 صبح ,& چها شنبه ‪ 04/25/99‬ محل قانونى شـركت , قـع تهر 5، تهر نپـا E، پائينتر & فلكه سـو7 خيابا‪192 5‬ غربى (شهيد قمصر[) پلا' 3 جديد (70 قديم) با ستو جلسه Œيل تشكيل مىگر حضو بهم سانند. هيا @ مدير قاضى شو & حل ختلاp شعبه ;"d حقوقى يو - يوسف مر ;نژ ;& "نوشت )گهى حصر " ثت )گهى ;عو@ ! مجا" ين پلا‪201 W‬ فرعى ‪3027 !‬ صلى بخش شهر كاشمر جـو على& فر&ند عبد لرضا بشناسـنامه شـما 6160053371 باسـتنا شـها تنامه , گو هى فو% , ,نوشـت شناسـنامه , ثه، خو سـتى بشـما 2/99/310 تقديم ين شو نمو چنين شعا شته ست كه شا , 5 عبد لرضا عليز فر&ند عباE بشناسنامه شما ‪ 362‬ تا يخ 24 فر, ين 1399 گذشته , , ثه ,[ هنگا7 گذشت عبا تند & 1 جـو على& فر&ند عبد لرضا بشناسـنامه شـما 6160053371 نسـبت بـا متوفى: فر&ند 2 فاطمه عليز فر&ند عبد لرضا بشناسنامه شما 465 نسبت با متوفى: فر&ند 3 معصومه عليز فر&ند عبد لرضا بشناسنامه شما 2636 نسبت با متوفى: فر&ند 4 ميـلا علـى& فر&ند عبد لرضا بشناسـنامه شـما 6160029533 نسـبت با متوفى: فر&ند 5 مهد[ على& فر&ند عبد لرضا بشناسنامه شما 2688 نسبت با متوفى: فر&ند 6 مريم على& فر&ند عبد لرضا بشناسنامه شما 13 نسبت با متوفى: فر&ند 7 حسـين عليز فر&ند عبد لرضا بشناسـنامه شـما 4490128568 نسـبت با متوفى: فر&ند 8 خد بس لطفى فر&ند على كبر بشناسنامه شما 354 نسبت با متوفى: &,جه ينك با نجا7 تشريفا% مقدماتى خو ست مزبو ‪ ‬ يك نوبت Aگهى مىنمايد. تا هركس عتر ضى , يا ,صيتنامه & متوفى نز , باشد. & تا يخ نشر Aگهى ظر‚ يك ما به شو تقديم , لا گو هى صا خو هد شد. بدين,سيله به مالكين پلا'ها[ 358 فرعى ‪201 &‬ فرعى , 205 فرعى , 204 فرعى , 202 فرعى , 200 فرعى ‪3027 &‬ صلى , مالكين مشـاعى پلا' 201 فرعى ‪3027 &‬ صلى بخش يك حومه كاشـمر بلاˆ مىگر با توجه به ينكه ,قت تعيين متر ژ , مسـاحت پلا' 201 فرعى ‪3027 &‬ صلى بخش يك حومه كاشـمر مو تقاضا[ خانم &هر Aخرتى , غير كه مجا, % ملك شـما مىباشـد ‪ ,& ‬ چها شـنبه مو ^ 1399/05/01 سـاعت 10 صبح تعيين گر يـد , محل نجا7 خو هد شـد چنانچه مـو حد, , حقوƒ تفاقى ملك مزبو حقى بر [ خو قائل هسـتيد , يا ختلافى با مجا, مزبو يد مىتو نيد ‪ ,& ‬ , ساعت مقر محل ,قو| ملك , قع كاشـمر خيابا5 فاطميه (ميلا5 باغمز سـمت ست) حاضر گر يد , بر بر كد 914 مجموعه بخشـنامهها[ ثبتى مطالب خو ظها يد. بديهى سـت صو % عـد7 حضو ، عمليا% ثبتـى بر بر مقر % مه مىيابد. 7 لف 63 ;ستو جلسه: – 1 - سـتما| گز B هيئت مدير , با& E قانونى شركت خصو صو تها[ مالى منتهى به سفند 98 2 - بر سـى , تصويب صو تها[ مالى , حسـا] سو , &يا5 شركت منتهى به سفند 98 3 - نتخـا] بـا& E قانونـى صلـى , على لبـد. , تعييـن حق لزحمه Aنا5 بر [ سا. مالى 98 4 - تعيين ,&نامه كثير لانتشا جهت ‪A a ‬گهىها[ شركت 5 - نتخا] عضا[ هيا% مدير – – – – – – – هيئت مدير شركت گلرv طب ئيس شعبه جر & حكاd مدنى بخش جوكا حمد كاظمى محمد محمد! ; ـ ئيس ثبت سنا; " ملاW كاشمر قاضى شو & حل ختلاp شعبه ;"d حقوقى يو - يوسف مر ;نژ ;& – ‪PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R‬ ‪PressReade­r.com +1604278 4604‬ ‪ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY‬ ‪COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW‬

© PressReader. All rights reserved.