نوسازى 202 هزار دستگاه انواع ناوگان فرسوده در طرح كليد به كليد

KHABAR JONOOB - - صفحه اول -

مشاور مديرعامل ســازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى گفت: در راســتاى نوسازى ناوگان فرســوده هم از محل اعتبارات سازمان راهدارى و هم از محل محاســبه مابهالتفاوت قيمت ســوخت نوســازى انواع ناوگان كاميونى، مينى بوسى و اتوبوسى انجام مىشود. به گزارش فارس، صدرا... بمانــا در مراســم تحويل 500 دســتگاه مينى بوس بابت نوســازى ناوگان مينى بوســى اظهار داشت: از سال 79 نوسازى ناوگان فرسوده در سازمان راهدارى آغاز شد.

وى ادامه داد: اولويت در بخش مســافرى، اتوبوســى، مينى بوســى و سوارى بود اما در بخش مينى بوسى كار چندانى انجام نشد. وى ادامه داد: 57 هزار دســتگاه مينى بوس در كشور داريم كه به سن اسقاط رسيده اند؛ سن متوسط آن ها 24.8 سال است كه بايد 10 سال باشد. مشاور مديرعامل ســازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى بيان كرد: در بخش سوارى كرايه متوســط ســن ناوگان 12 ســال و در بخش اتوبوس 10 ســال و در بخش كاميونى متوسط 16 سال است. وى گفت: از محل طرح كليد به كليد 202 هزار و 500 دستگاه ناوگان نوسازى مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.