حال تجارت چطور است؟

KHABAR JONOOB - - صفحه اول -

آمارهاى روزانه واردات و صادرات كشــورگوياى آن اســت كه در برخى روزها حجم واردات كشور در قياس با صادرات به حدود يك چهارم رسيده است. به گزارش ايسنا، بر اساس اطلاعات تجارى به دست آمده از 20 گمرك عمده كشور در تاريخ 13 ارديبهشت ماه امسال كالاى وارداتى 68.3 ميليون دلار بوده اســت. اين در حالى است كه حجم صادرات در اين تاريــخ 249.1 ميليــون دلار بوده كه 4.3 برابر بيــش از حجم واردات اين روز اســت. وزن كالاى وارداتى در اين روز 36.3 هزار تن و وزن كالاى صادراتى 492 هزار و 800 تن بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.