ممنوعيت خريد كالاى خارجى به 486 قلم رسيد

KHABAR JONOOB - - صفحه اول -

در راستاى حمايت دولت از توليد ملى، ممنوعيت خريد تعداد كالاهاى خارجى كه داراى مشــابه توليد داخل هســتند با اضافه شــدن هشت كالاى جديد به 486 رسيد.

به گزارش ايســنا، انواع تجهيزات مخابراتى، برخى انواع فوم (اســفنج نســوز)، تجهيزات تصفيه آب و پســاب بــر مبناى فناورى نانــو، پره هاى متحــرك و ثابت توربين، مولدهاى توليد گاز صنعتى، ظروف بســته بندى فلزى (غذايى و شــيميايى)، ســيم و كابل برق روكــشدار و بدون روكش مســى و آلومينيومى، چســب زخم، خمير دندان، كيت هاى تشخيص سريع باردارى، كيت هاى تشــخيص ســريع مواد مخدر و روانگردان، كابلهاى فيبــر نورى، فلاكــس آب و چاى، كركره هاى فلزى، طناب و ســيمخاردار فولادى، ســيم جوش، انواع هود و هواكش، مشــعلهاى گازســوز برخى از اقلامى بودند كه در ليســت سال گذشته، به دليل وجود توليد مشابه داخلى واردات آن ها ممنوع شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.