افزايش 20 درصدى حقوق »حداقل بگيران«

KHABAR JONOOB - - اخبار -

نمايندگان مجلس شــوراى اســلامى تصويب كردند حقوق كارمندانى كه پايين ترين پايــه حقوقى را دريافت مى كنند، 20 درصد افزايش يابد.به گزارش ايرنا، براســاس تبصره 12 قانون بودجه امسال، افزايش حقوق كاركنان دولت بين 6 تا 12 درصد محاسبه مى شود. اين در حالى اســت كه مجلسى ها معتقدند دولت تفســير اشتباه كرده است و بر افزايش 20 درصــدى حداقل حقوق بگيران تاكيد دارند.اين طرح به امضاى 43 نفر از نمايندگان مجلس رســيده اســت و دو فوريت آن در جلسه روز سه شنبه مجلس شــوراى اسلامى به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده است.

على لاريجانى رييس مجلس شوراى اسلامى در جريان بررسى اين طرح گفت: دولت تاكيــد دارد ايــن طرح بار مالى دارد در صورتى كــه در آن بر افزايش پلكانى نزولى حقوق تاكيد شــده اســت.وى افزود: بنابر قانون، پايين ترين افزايش 16 درصد است اما دولت 12 درصد افزايش حقوق اعلام كرده اســت، مبناى تهيه طرح استفساريه نيز اعلام 12 درصدى حداقــل افزايــش حقوق كارمندان اســت.وى تصريح كرد:اين طرح به موجــب قانون بودجه ســال 97 بــر افزايش 20 درصدى حداقل حقوق بگيران تاكيــد دارد كه دولت مى تواند در محاسبات مرتبط با حقوق اساتيد دانشگاه در تنظيمات خود به وضعيت آن ها رسيدگى كند. محمد مهدى مفتح ســخنگوى كميســيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى درباره اين طرح گفت: در كميسيون تلفيق بودجه سال 97 و در جلسات علنى مجلس به جهت رسيدگى به اقشار آسيب پذير و كسانى كه حقوق كمتر دريافت مى كنند، تصميم گرفته شد تا حقوق كارمندان بيشــتر افزايش يابد اما متاســفانه دولت از اين جزء تبصره 12 برداشــت درســت نداشــته و افزايش حقوق كاركنان دولت را بين 6 تا 12 درصد تعيين كرده اســت.وى ادامه داد: ايــن طرح به ايــن موضوع تاكيد دارد كه تنها به حقوق 35 هــزار و 751 نفر به ميزان 20 درصد افزوده شــود، اين اقدام با حفظ منابع مالى موجود مى تواند، انجام شــود زيرا در قانــون براى طبقات بالاتر چون مقامات، نمايندگان، ســفرا و وزيران هيچ افزايش حقوقى در نظر گرفته نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.