سخن روز مخابرات عامل زير بنايى توسعه

KHABAR JONOOB - - اخبار -

ارتباط، معادل واژه لاتين Communication است كه به انتقال و سرايت نيز ترجمه مى شــود. اين ترجمه تنها معادل پيوســتگى فيزيكى و مادى نبوده بلكه در مباحث انســانى و اجتماعى بيشــتر بر ابعاد معنوى و روحى ارتباط اشاره دارد.در مفهوم سنتى و كلاســيك، ارتباط جريانى اســت كه در طى آن دو يا چند نفر به تبادل افكار و احساسات مــى پردازند و از طريق به كاربــردن پيامهايى كه معنايش براى كليه طرف ها كم و بيش يكســان اســت اقدام به انجام اين امر مى كنند.هنگامى كه ارتباط را به عنوان كوشــش آگاهانه فرســتنده پيام براى سهيم ســاختن گيرنده پيام در اطلاعات، عقايد و طرز فكرش مى دانيم، مســاله تفاهم و هماهنگى فرســتنده و گيرنده، اهميت اصلى و اساسى خود را به دســت مى آورد.با اين درك و استنباط اســت كه برخى ارتباطات را عبارت از يك نظام دو طرفــه براى مبادله اطلاعــات و معلومات مى دانند كه براى تفهيم و تفاهم يك يا چند موضــوع مورد نظر در برقــرارى يك نظام ارتباطى به وجود مىآيــد. هر يك از طرفين ارتبــاط كــه پيامى را دريافت مى كنــد، آن را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و ســپس عكس العمل نشان مى دهد. همكارى هاى بين المللى، نقش ارتباطات را در جامعه جهانى غيرقابل انكار ســاخته است. اينك، مخابرات عامل زير بنايى توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى تلقى شــده و دست راست تمدن نام گذارى شده است؛ از همين روست كه ميزان توسعه ملى را با معيار توسعه ارتباطات مخابراتى در هر كشورها ارزيابى مى كنند. هدف ارتباطات مخابراتى اين است كه در مناسب ترين شرايط اقتصادى، مسافرت هاى زايد را حذف نمايد مراجعات مردم را به سازمان هاى دولتى تقليل دهد و ضمن برقرارى ارتباط، موجب صرفه جويى در اوقات و هزينه هاى جامعه شود.از سوى ديگر ضرورت و اهميت اســتفاده از شــبكه هاى علمى و تحقيقاتى جهانى براى بســيارى از دانش پژوهان در اكثر رشــته ها، قطعى و روشن اســت. آن چه موجب كارآيى، بهره مندى و سرعت چنين شبكه هايى مى شــود، توانايى روز افزون ارتباطات مخابراتى است كه به يارى رايانه ها شتافته و آن ها را به عنوان ابزارى براى جست و جو، جمع آورى، دسته بندى، تجزيه و تحليل و انتقال حجم بالاى اطلاعات مبدل ساخته است.از طرف ديگر، سهولت دسترسى به خدمات اطلاعاتى جديد و گســترده و ايجاد امكان ارتباط با ســاير محققــان نيز به طور مداوم بر مطلوبيــت اين ابزار در محيط هاى علمى و تحقيقاتى مى افزايد و با تكنولوژى پيشــرفته مخابراتى مى توان به جريان جارى و آينده توســعه اطلاعات متصل شــد. خلاصه اين كه امروزه، قدرت در درست جوامعى است كه از نيرومندترين شبكه هاى ارتباطى و به تبع آن، از بيشترين اطلاعات برخوردار باشند و اين حقيقت انكار ناپذير، تمدن حاكم بر تمدن كنونى جهان است.گفتنى است، در 17 ماه مى سال 1865 اتحاديه بين المللى تلگراف در ژنو ســوئيس تاسيس شد و در30 اكتبر 1906، در كنفرانس همين اتحاديه، تصميم گرفته شــد كه اتحاديه بين المللى تلگراف نيز ايجاد شــود و در 9 دسامبر سال 1932، به موجب عهــد نامه مادريد، از وحدت دو اتحاديه فوق اتحاديه بين المللى ارتباطات راه دور ايجاد شد. در واقع روز جهانى ارتباطات يادآور تاسيس اين اتحاديه ها براى كمك به پيشرفت امر ارتباطات اســت؛ همچنين ســابقه عضويت ايران در اتحاديه تلگرافى بين المللى بيش از يكصد سال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.