تعداد دوتابعيتىهاى دولتى اعلام شده در رسانهها درست نيست

KHABAR JONOOB - - اخبار -

عضــو كميســيون امنيــت ملــى مجلس با اشــاره به گزارشى كه اخيراً درباره دولتى هاى داراى تابعيت دوگانه در رســانه ها منتشــر شــده گفت: اين تعداد دوتابعيتى در دولت وجود ندارد و تعداد اعلام شــده در رسانهها درست نيست.

شــهروز برزگر كلشــانى در گفت وگو با خبرگزارى خانــه ملت، با تأكيد بــر اين كه نبايد گريــن كارت دارها را جــزء دوتابعيتى ها حســاب كرد، اظهار كــرد: آن هايى كــه تابعيــت دوگانه دارند در واقع قســم خــورده اند اگر جنگــى عليه ايــران صورت گيــرد، تفنگ برداشــته و در جنگ حاضر شــوند امــا دربــاره گريــن كارت اين گونه نيســت.نماينده مردم ســلماس در مجلس شوراى اسلامى افزود: اخيراً گزارشــى از كميسيون بيرون آمده و به تعداد دوتابعيتــى هــا در دولت اشــاره شــده اما در واقــع تعداد دوتابعيتى ها به اين ميزان نيست كه در رسانه ها اعلام شده بلكه بسيار پايين تر است. رييس ســازمان ادارى و استخدامى نيز با بيان اين كه وزارت اطلاعــات مرجع تاييد دو تابعيتى ها اســت، گفت: طبق قانون كســانى كه به استخدام دولت جمهورى اسلامى در مىآيند بايد تابعيت ايران داشته باشند.

به گزارش ايســنا، جمشــيد انصارى در حاشيه جلسه هيات دولت در پاســخ به پرسشــى دربــاره گزارش تحقيق و تفحــص مجلس در مــورد مديــران دو تابعيتــى، اظهار كــرد: مــن در جريــان اين گزارش نيســتم و هنــوز چيزى دربــاره آن نشــنيده ام. بايد گزارش را مكتوب و رســمى ببينم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.