پايان نامه فروشى، وزير علوم را به مجلس كشاند

KHABAR JONOOB - - اخبار -

ســؤال ملى نمايندگان از وزيــر علوم درباره علل رواج فــروش مقاله و پايان نامه اعلام وصول شــد.به گــزارش آنا، محمدعلى وكيلى در نشســت علنى (چهارشــنبه، 26 ارديبهشــتماه) مجلس شوراى اســلامى موارد اعلام وصولى را به شرح زير قرائت كرد: سؤال ملى محمدرضا صباغيان و محمدجواد ابطحى نمايندگان بافق و خمينى شهر از وزير علــوم، تحقيقــات و فناورى در خصوص علل رواج فروش مقاله و پايان نامه و گســترش بى رويه دانشگاه ها.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.