لاريجانى رأىگيرى درباره تلگرام را مصلحت ندانست

KHABAR JONOOB - - اخبار -

نماينده مردم تهران در مجلس گفت: ما از رييس مجلس درخواســت كرديم تا فيلتر شدن تلگرام را در مجلس به رأى بگذارد اما رييس مجلس مصلحت ندانست و رأىگيرى صورت نگرفت.به گزارش ايلنا، عليرضا رحيمى تصريح كرد: به رأى گذاشتن فيلتر تلگرام نياز به موافقت رياست مجلس دارد چرا كه جزو موارد استمزاجى است. آنچه كه مهم است احترام به خواســت مردم اســت، ضمن اين كه رقابت شبكه هاى داخلى با خارجى لزوماً به معناى فيلتر شبكه هاى خارجى نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.