دادستان كل كشور: مناطق آزاد دريچه قاچاق است

KHABAR JONOOB - - اخبار -

دادســتان كل كشــور يكى از بسترهاى گســترش قاچاق كالا را مناطق آزاد دانست و گفت: متاســفانه مناطق آزاد بليه اى براى قاچاق شــده و دركشــور مــا به جاى آن كه محلى براى صادرات باشد،دريچه اى براى قاچاق است.به گزارش خبرگزارى مهر، حجت الاســلام والمســلمين منتظرى در ديدار اعضاى هيات تحقيق و تفحص قاچاق كالا و ارز تصريح كرد: قاچاق كالا و ارز ابعاد گسترده اى دارد و تمام قوا بايد با شناخت دقيق از اين ابعاد و با همت و اراده نسبت به كاهش اين درد بزرگ اقدام كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.