نامه نمايندگان مجلس به »شريعتمدارى« درباره لغو افزايش قيمت خودرو

KHABAR JONOOB - - اخبار -

نماينــده مــردم داراب در مجلــس از ارائه نامه برخــى از اعضاى كميســيون صنايع مجلــس به وزير صنعت درباره افزايش قيمت خودرو خبر داد. رضا انصارى در گفت وگو با تســنيم، از ارسال نامه بيش از 15 تن از اعضاى كميسيون صنايع و معادن مجلس به محمد شريعتمدارى وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

در بخــش هايــي از اين نامه آمده اســت: همانگونه كه مســتحضريد حقوق مردم در اصول مختلف قانون اساسى و قوانين عادى مورد تاكيد قرار گرفته و مهمتر اين كه اين مهم جزو آموزه هاى دينى ما بوده و پرواضح اســت كه وظيفه همه مسئولين جلوگيرى از تضييع حقوق مردم مىباشــد. يكى از مهمترين حقوق مردم پايبندى دستگاه ها و شركت هاى ارائه كننده خدمات و كالا در كشور به تعهداتشان است.

اخيراً نقض آشــكار حقوق مــردم در دعوت نامه هاى پرداخت مابــه التفاوت قرارداد فروش خودرو و پيش فروش در شــركت ســايپا مشاهده شده اســت، بدينگونه كه قرارداد پيش فروش ســال گذشــته اين شــركت منجر به صدور دعوت نامه اى براســاس بخشنامه 97/2/4شــده اســت كه مشــتريان را ملزم به پرداخت مبلغى تا 97,2,15 نموده اســت. هنگامى كه مشتريان براى پرداخت مبلغ به نمايندگى شركت مراجعه مىنمايند، نمايندگىها در سراســر كشــور بر اســاس بخشــنامه ‪2//97 8‬مبلغ به مراتب بالاترى از دعوت نامه قبــل، از مشــترى درخواســت نمــوده و بــا پيگيرى اينجانب از شــركت ســايپا مشــخص گرديــد، ايــن تغيير بخشــنامه در فاصلــه 3 روزه از مصوبات هيأت مديره شــركت بوده و به نظر مىرســد از موارد آشــكار نقــض حقوق مردم اســت. لذا درخواســت اينجانبان از جناب عالى لغو بخشــنامه 82//97و عمل نمودن شــركت ســايپا به بخشــنامه ‪97/2/ 4‬ است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.