اشتغال به كار مجدد بازنشستگان خلاف قانون است

KHABAR JONOOB - - اخبار -

عضو كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس با بيان اين كه اشتغال به كار مجدد بازنشستگان خلاف قانون است، گفت: بازنشستگان كمتر از جوانان كار مى كنند و بيشتر هم حقوق مى گيرند.حشمت ا... فلاحت پيشه در گفت وگو با سايت الف با اشاره به خبر اشــتغال به كار مجدد برخى از مديران بعد از گرفتن پاداش هاى نجومى و بازنشســته شدن، بيان كرد: اشــتغال به كار مجدد بازنشستگان خلاف قانون است ولى متاسفانه چون منافع عده اى در ميان اســت، قانون زير پاگذاشــته مى شــود.وى افزود: در خصوص منع اشتغال به كار بازنشستگان قانون وجود دارد اما متأسفانه اجرا نمى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.