عوامل تبليغ فيلم به وقت شام با اخذ تعهد آزاد شدند

KHABAR JONOOB - - اخبار -

سردار حسين رحيمى رييس پليس پايتخت درباره حواشى حضور عوامل فيلم ابراهيم حاتمىكيا در پرديس سينمايى كوروش و ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم اظهار كرد: همــان طور كــه پيش از اين گفتم اين اقدام غيرقانونى و بــدون اطلاع پليس بود كه ما با هماهنگى مقام قضايى عوامل اين اقدام را شناسايى و احضار كرديم و آنان نيز تعهد دادند كه ديگر دســت به چنين اقداماتى نزده و آزاد شدند.گفتنى است ، دوشنبه (17ارديبهشت) تعدادى از عوامل »به وقت شــام« با گريم و لباس داعشــى همراه با اســب وارد پرديس كوروش شده و ايجاد رعب و وحشت كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.