خبرخوش بهزيستى براى زنان سرپرست خانوار

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رييس ســازمان بهزيســتى با اشــاره به اين كه اعتيــاد و طلاق به ترتيب دو آســيب مهم كشــور اســت، گفت: تســهيلات ويژه اى براى كمك به زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته شــده اســت.به گزارش مهر،انوشــيروان محســنى بندپى تصريح كــرد: بخش زيادى از زنــان سرپرســت خانوار بعــد از طلاق به چرخه حمايت بهزيســتى اضافه مىشــوند، به همين دليل در ســازمان بهزيســتى برنامه هــا و طرح هاى زيادى بــراى كاهش آمار طلاق و همچنيــن رســيدگى به وضعيــت زندگى زنان سرپرســت خانــوار در دســتور كار قرار گرفته است.

وى در مورد توانمندســازى زنان سرپرســت خانوار نيز اظهار كرد: در اين خصوص نســبت به تشكيل گروههاى خوديار و هميار و شناســايى استعدادهاى آن ها اقدام كرده ايم، به طورى كه در حال حاضر 1200 گروه هميار و 2600 گروه خوديار از اين زنان تشــكيل شده است و در قالب گروه هاى 15 تا 17 نفره اشتغال زايى مىكنند.رييس سازمان بهزيستى گفت: به اين گروه ها وام هاى اشتغال فردى تا 20 ميليون تومان داده مىشود و همچنين به كارفرمايان در ازاى اشتغال اين افراد، تسهيلاتى ارائه مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.