اعتبار كارت سبد غذاى رمضان نمى سوزد

KHABAR JONOOB - - اخبار -

سرپرســت دفتر حمايتــى و توانمند ســازى وزارت رفــاه درباره توزيع نخســتين ســبد غذايــى 97 در آســتانه رمضان گفــت: ارزش ريالى اين ســبد 130 هــزار تومان براى خانواده هاى كامل اســت كه شــامل گوشــت قرمز، مرغ، تخم مــرغ، برنج، حبوبات و ماكارونى و ... مى شــود.به گزارش خبرگزارى تســنيم، مريم الســادات ميرمالك ثانى در رابطه با توزيع ســبد حمايت غذايى گفت: تنها افرادى كه تحت پوشــش كميته امداد و بهزيســتى هســتند مى توانند با مراجعه به مراكز اعلام شده سبد غذايى خود را دريافت كنند.

وى بــا بيــان ايــن كــه نيــازى نيســت مشــمولين در روزهــاى اول مــاه مبارك رمضــان مراجعــه كننــد گفــت: اعتبــار لازم در كارت هــاى مشــمولين باقــى مىماند و تــا زمانــى كــه بخواهنــد مــى تواننــد بــا مراجعــه بــه فروشــگاه خريد هــاى لازم را انجام دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.