5000 پروژه نيمهتمام در آموزش و پرورش چشم انتظار خيّرين

KHABAR JONOOB - - اخبار -

معــاون وزيــر آموزش و پــرورش با تاكيــد بر لزوم توجــه به مدارس اســتثنايى گفــت: 5000 پــروژه نيمــه تمام در آمــوزش و پــرورش داريم كه لــزوم ورود خيرين بــراى تكميــل آن ها را مى طلبد.به گزارش ايســنا، مجيد قدمى در بيســتمين جشــنواره خيرين مدرســه ســاز اســتان لرســتان اظهــار كــرد: بودجــه امســال وزارت آموزش و پــرورش 40 هزار ميليارد تومان اســت كــه 98 درصد اين مبلغ صــرف پرداخت حقوق مى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.