ممنوعيت ورود مكمل هاى تغذيه اى آمريكايى به كشور

KHABAR JONOOB - - اخبار -

مديــركل اداره فــرآورده هاى طبيعى، ســنتى و مكمل ســازمان غــذا و دارو ضمن تشــريح وضعيت بــازار مكمل هــا در كشــور، از ممنوعيت ورود مكمل هــاى تغذيهاى آمريكايــى بــه كشــور خبر داد.به گــزارش ايســنا، مهناز خانــوى در نشســت خبرى با بيــان ايــن كه يكــى از گروه هــاى هدف مكمل هــاى ورزشــى، جوانان هســتند، گفت: در حــوزه فــرآورده هــا و مكمل هــاى داخلى، ســازمان غــذا و دارو از زمان تاســيس كارخانــه توليد و يــا واردات ماده اوليه، تهيه فرمولاســيون و عرضه نظــارت هايش را انجــام مىدهد. خوشــبختانه اكثــر مكملهاى توليد داخل در كشــور بــا بالاترين كيفيت و قابــل رقابــت با نوع خارجــى بوده و قطعاً چيــزى از فرآورده هاى مشــابه خارجى كم ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.