ايران عضو دائم آژانس بين المللى تحقيقات سرطان شد

KHABAR JONOOB - - اخبار -

جمهورى اســلامى ايران بــه عنوان عضو دائــم آژانس بين المللى تحقيقات ســرطان وابســته به سازمان بهداشت جهانى پذيرفته و پرچم كشورمان در كنار 25 كشور عضو، در مقر آژانس در ليون فرانســه برافراشته شــد.به گزارش خبرگزارى تسنيم، عضويت ايران در آژانس بين المللى تحقيقات سرطان به عنوان بيست و ششمين كشور جهان و سومين كشور آســيايى، پس از راى گيرى اعضاى شــوراى حكام آژانس به تصويب رســيد .در ادامه، از دكتر ملكزاده - معاون تحقيقات و فناورى وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى كه به دعوت آژانس، در فرانســه به سر مىبرد، به عنوان نماينده جمهورى اسلامى ايران جهت حضور در نشســت اعضاى آژانس، در اختيارگيرى كرسى نمايندگى ايران و دريافت ابلاغ عضويت رسمى كشورمان در IARC دعوت به عمل آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.