تهرانىها 301 ميليارد تومان بدهى برقى دارند

KHABAR JONOOB - - اخبار -

مديرعامــل شــركت توزيع برق اســتان تهران گفــت: پرداخت نشــدن بهاى انرژى مشتركان كه به 301 ميليارد تومان بالغ شده امروز يكى از چالشهاى بزرگ اين شركت است.

بــه گزارش خبرگزارى مهــر، حاجى رضا تيمورى بيان كــرد: 30 درصد بدهكاران برق در بخش كشــاورزى هســتند كه تعرفه آن ها كشــاورزى اســت چون چاه هاى آب شــرب آبفاى شهرى و روســتايى با تعرفه كشاورزى محاسبه مى شود و 20 درصد ديگر بدهكاران، مصرف كنندگان خانگى هســتند و بقيه بدهكارى نيز، به بخش ادارات عمومى و صنعت مربوط مى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.