احتمال وقوع آب گرفتگى معابر و سيلابى شدن رودخانه ها در برخى استان ها

KHABAR JONOOB - - اخبار -

ســازمان هواشناســى كشــور با صــدور اخطاريــه اى نســبت به احتمــال وقوع آب گرفتگى معابر و ســيلابى شــدن رودخانه ها در 14 اســتان كشــور هشــدار داد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران پويا؛ ســازمان هواشناســى كشــور اعلام كرد: با توجه به شدت بارش و احتمال تگرگ، طى امروز پنج شــنبه، آب گرفتگى معابر و ســيلابى شــدن مســيلها و رودخانه ها در اســتان هاى يزد، اصفهان، شــمال فارس و چهار محال و بختيارى پيش بينى مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.