محكومان مواد مخدر روانه اردوگاه هاى سخت مى شوند

KHABAR JONOOB - - اخبار - معاون قوه قضاييه:

معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم قوه قضاييه از ايجاد اردوگاه ويژه براى محكومــان مــواد مخدر خبر داد و گفــت: محكومان مواد مخدر به اردوگاههاى ســخت و پشــيمان كننده اعزام مى شــوند.به گــزارش ايرنا، محمدباقر الفــت در همايش منطقه اى هدايت، راهبرى و ســاماندهى ديده بانان پيشــگيرى اســتان هاى مازندران، گيلان و گلستان، بازگشت به قاچاق محكومان مواد مخدر را ناشى از پشيمان نشدن آنان دانست و تصريــح كــرد: همه محكومان مواد مخــدر بايد با گرفتن احكام ســخت و بازدارنده، پشيمانى را به خود ببينند و اين موارد در جامعه نهادينه شود.

وى گردش مالى ســالانه مواد مخدر در كشور را 300 هزار ميليارد ريال برآورد كرد و گفت: به دليل حجم بالاى جا به جايى و درآمد قابل توجه، بســيارى از نيروها با تطميع از وظايف و مأموريت اصلى خود خارج مى شوند.

معاون اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم قوه قضاييه مهم ترين سلاح قاچاقچيان مواد مخدر را منابع مالى آن دانست و ادامه داد: مواد مخدر جزو 2جرم نخست از جرم هاى صورت گرفته در كشور است.

الفــت همچنيــن از كاهــش يافتــن آســيبهاى اجتماعــى در 2 ســال گذشــته خبــر داد و اظهار كرد: اين نشــان مى دهد كه ســمت و ســوى برنامه هاى پيشــگيرى از وقــوع جرم قوه قضاييــه با همكارى وزارتخانه ها و دســتگاه هــاى مرتبط از جمله بهزيســتى، نيــروى انتظامــى و معاونــت اجتماعــى وزارت كشــور درســت مديريت شده است.

وى با تأكيد بر اين كه گزارش ها و بررســى ها از آســيب هاى اجتماعى نشان مى دهد كه وضعيت از حالت بحرانى و حاد خارج شــده و به مرحله تعادل رســيده اســت، گفت:كنترل و مراقبت از آسيب هاى اجتماعى همواره مورد توجه قوه قضاييه است.

معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم قوه قضاييه به طرح ديده بانان پيشگيرى به عنوان مهمترين طرح هاى اين قوه در بهره گيرى از ظرفيت هاى مردمى اشــاره كرد و افزود: در اين طرح افراد با مراجعه به ســامانه جامع اطلاعات مردمى (ســجام) براى مشاركت در كاهش آسيبهاى اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم ثبت نام مى كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.