تدوين دستورالعمل مهارت افزايى دانشجويان تا اول مهر

KHABAR JONOOB - - اخبار -

قائــم مقام وزير علوم گفت: مــا بايد اقداماتى انجام دهيم كه فــارغ التحصيلان مقطع كارشناســى در رشــته خودشــان مهارت هاى كافى داشــته باشــند، اميدواريم تا اول مهر دســتورالعمل ايــن موضوع را نهايى كنيم.عبدالرضا باقرى در گفــت و گو با فارس با تاكيد بر ضرورت توجه بيشــتر به مقطع كارشناســى از سوى دانشــگاه ها، بيان كرد: تا زمانى كه كنكور حذف نشده، پذيرش در دانشگاه ها از طريق آزمون سراسرى انجام مى گيرد و بحثى در زمينــه نحــوه پذيرش دانشــجويان نداريم ولى توجه به مقطع كارشناســى بايد در زمينه مهارت افزايى صورت گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.