جزييات حداقل و حداكثر حقوق در آموزش و پرورش

KHABAR JONOOB - - اخبار -

وزارت آمــوزش و پــرورش بخشــنامه تعييــن ضريــب حداقــل و حداكثــر حقوق كارمنــدان شــاغل را ابــلاغ كرد.به گزارش تســنيم، در اين بخشــنامه آمده اســت: حداقل حقوق و مزاياى مســتمر شــاغلين موضوع ماده 76 قانون مديريت خدمات كشــورى براى كارمندان دســتگاه هاى اجرايى مشــمول اين قانون و ســاير مشــمولين در ســال 1397 به ميــزان 11 ميليــون و 230 هــزار ريال و حداكثر حقــوق آن ها، هفت برابــر حقوق مذكور در ايــن بنــد، به ميــزان 78 ميليــون و 610 هزار ريــال خواهد بود.در صورتــى كه حقوق و مزاياى مســتمر هر يك از شــاغلين پــس از اعمال ضريب حقوق موضــوع بندهاى فوق و ضريــب تعديــل موضــوع بند (4) ايــن بخشــنامه كمتــر از دوازده ميليون ريال باشــد، مابه التفاوت آن تا دوازده ميليون ريال به ســقف مبلغ محاســبه شده ناشى از اعمال ضريب تعديــل، اضافه خواهد شــد. مقامات و همتــرازان موضوع ماده 71 قانــون مديريت خدمات كشــورى و مديران عامل و اعضاى هيات مديره و روســاى دســتگاه هاى اجرايى موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشــورى و ماده (29) قانون برنامه پنج ســاله ششم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اســلامى ايران، استانداران و شهرداران مراكز استان ها و اعضاى شــوراى اسلامى شهر مراكز استان ها، در ســال 1397 مشمول افزايش حقوق و مزاياى مستمر نيستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.