اجراى طرح »شهاب« در مقطع متوسطه اول از سال جارى

KHABAR JONOOB - - اخبار -

معاون آموزش ابتدايى وزير آموزش و پرورش با بيان اين كه شناسايى دانشآموزان نخبه بر اســاس طرح »شــهاب« صورت مى پذيرد، گفت: طرح شــهاب از امســال در دوره متوسطه اول اجرا مى شود.به گزارش مهر، رضوان حكيم زاده در چهارمين همايش معماران تعليم و تربيت اســتان سمنان، اظهار كرد: طرح شــهاب پيش از اين تنها در مقطع ابتدايى و از پايه چهارم تحصيلى اجرا مىشــد.وى با اشــاره اين كه طرح ملى شــهاب با پيشنهاد بنياد ملى نخبگان در مدارس ابتدايى كشــور در حال اجراســت، اظهار كــرد: اين طرح از چندين ســال قبل و به منظور توجه به اســتعدادهاى متنوع دانش آموزان از پايه چهارم ابتدايى در مدارس ابتدايى اجرا مى شود.حكيم زاده با اشاره به مهم ترين كاركردهاى طرح ملى شهاب در مدارس كشــور، تصريح كرد: اين طرح ابزارى مناسب براى شناسايى استعدادهاى متنوع دانش آموزان دوره ابتدايى است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.