آغاز فعاليت سامانه ردياب خودروها از نيمه خرداد

KHABAR JONOOB - - اخبار -

مدير كل پيشــگيرى هــاى وضعى معاونت اجتماعى و پيشــگيرى از جرم قوه قضاييه از آغاز فعاليت ســامانه ردياب خودروهاى مســروقه از نيمه خرداد امسال خبر داد.عليرضا ســاورى در گفت و گو با خبرگزارى صدا و سيما اظهار كرد: معاونت اجتماعى و پيشگيرى از جرم قوه قضاييه با همكارى دادســتانى كل كشور، روساى پليس هاى آگاهى و پيشگيرى ناجا از حدود يك سال قبل طرح ملى نصب ردياب خودرو را پيگيرى مى كرد كه در مراحل نهايــى اجرايى اين طرح قرار داريم.وى گفت: اين طرح از 15 خرداد در 15 اســتان منتخب كشــور اجرايى مى شود و قرار است تا پايان سال در 31 استان به صورت سراسرى به اجرا در بيايد.ســاورى ادامه داد: با توجه به اين كه آمار ســرقت پنج خودرو در كشــور بيش از ساير خودروهاســت، اين ردياب براى خودروهاى پيكان، پژو، نيسان، سمند و پرايد طراحى شــده است اما صاحبان ساير خودروهاى ديگر هم مى توانند از اين ردياب استفاده كنند.وى تصريح كرد: اين طرح براى كشــف علمى خودرو مســروقه و پيشــگيرى از سرقت اجرا مى شود و پيش بينى مى كنيم با نصب اين ردياب دستگيرى سارقان تسهيل شود و شاهد كاهش سرقت خودروها باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.