قرص هاي شب امتحانى مرگ آفرين را دور بريزيد

KHABAR JONOOB - - اخبار -

هر سال به ويژه در ايام امتحانات و كنكور مصرف قــرص »ريتالين« در ميان دانش آموزان و دانشــجويان افزايــش مىيابد و برخى بــراى اين كه بيــدار بمانند و بتوانند شــب امتحان درس بخوانند از اين قرص استفاده و تصور مىكنند مصرف آن بــراى چند مرتبه نمىتواند آسيب زا باشــد، در حالى كه كارشناسان حوزه اجتماعى معتقدنــد قرصهايى چــون ريتالين و ترامــادول دروازه ورود بــه اعتياد هســتند.به گزارش ايســنا، مشــاهدات ميدانى ما نشــان مىدهد تهيه قرصى چون ريتالين براى دانش آموزان ســخت نيست و على رغم محدوديت هايى كه در داروخانه ها مبنى بر عدم ارائه دارو بدون دفترچه و تجويز پزشــك وجود دارد باز هم برخى دانش آموزان به عنوان ســرگروه اقدام به تهيه اين قرص ها كرده و آن را بــا قيمت هاى متفاوتى از هفــت تا 15 هزار تومان به دانش آموزان ديگر مىفروشند؛ به نظر مىرسد على رغم تــلاش هاى صورت گرفته هنــوز ضعفهاى نظارتى در حوزه توزيع دارو و كنترل بازار سياه فروش قرص هايى چون ريتالين و ترامادول پابرجاست؛ هرچند در اين ميان جاى خالى اطلاع رســانى و آگاهى دهى به خانواده ها و دانش آموزان نيز به شدت احساس مىشود.

نادر منصوركيايــى، مديركل دفتر مراقبت در برابر آســيب هاى اجتماعى بيان كرد: گرايــش به اين داروها، ســه دليل شايع دارد؛ اول در زمان امتحانات و كنكور و با هدف تمركز، آرامــش و تقويت حافظه، دوم به عنوان راهكارى براى رهايى از اختلال هاى مرتبط با بهداشــت روان مانند اضطراب، افســردگى، نقص توجه و ســوم به عنوان يك رفتار مخاطره آميز كه در واقع همراه با ساير رفتارهــا و موقعيت هاى مخاطره آميز، اســتفاده شــده و روى مىدهد .

مديركل دفتر مراقبت در برابر آسيب هاى اجتماعى وزارت آمــوزش و پــرورش بــا بيــان اين كــه اگرچه خانوادههــا در همه زمان ها و موقعيت ها بايد نســبت به گرايش فرزندان به اين داروها، حســاس و مراقب باشند تاكيد كرد: اما در عين حال توصيه مىشــود كه در فصل امتحانات و كنكور، مراقبت بيشترى داشته باشند. شواهد نشــان مىدهد متاســفانه از اين داروهــا و قرص ها، در مواردى براى ســوء مصرف و به عنوان يكى از ابزارهاى آسيب به خود، توســط كودكان و نوجوانان استفاده شده است.

اجراى فـاز جديد درمان دانشآمـوزان داراى اختلال مصرف مواد از مهر امسال

مديــركل دفتــر مراقبــت در برابــر آســيب هــاى اجتماعــى وزارت آمــوزش و پــرورش دربــاره روند شناســايى دانشآمــوزان در معــرض خطر بــه ويژه در زمينه سوءمصرف ريتالين عنوان كرد: بله، دانشآموزان داراى اختــلال مصرف مواد شــامل انواع داروها و مواد، مطابق برنامه اى مشــترك با وزارت بهداشت و سازمان بهزيســتى كشــور و با محوريت ســتاد مبــارزه با مواد مخدر شناســايى شــده و جهت دريافت خدمات درمان و مددكارى ارجاع مى شــوند. اين برنامه در سال تحصيلى 1396-97 نيز اجرا شده است و آيين نامه مربوط به آن با توجه به گذشــت چهار ســال از اجرا به تازگى توسط كارگروه مشــترك ســتاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشــت، سازمان بهزيستى كشــور و قوه قضاييه بازنگرى شــده اســت كه پس از نهايى شــدن فاز جديد آن از مهر ماه 1397 در مدارس كشور اجرا خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.